MEGHÍVÓ

Várostérségek - versenyképesség

társadalmi kohézió Magyarországon

és az európai integráció

című tudományos konferenciára

2005. szeptember 15-16.

MTA székház felolvasó terem
1051 budapest, Roosevelt tér 9.

Szervezők:

MTA Településtudományi Bizottság,
MTA Földrajz I. (Társadalomföldrajzi) Tudományos Bizottság
MTA Regionális Tudományos Bizottság

*****

MTA Szociológiai Kutatóintézet
MTA Regionális Kutatások Központja

 

A tudományos konferencia védnökei:

Kolber István, Regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter
Baráth Etele, Európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter
Szegvári Péter, Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal elnöke

A konferenciát támogatja:

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal

A tudományos konferencia célja

A huszonegyedik század a városok időszaka. Az előrejelzések szerint 2025-re a világ népességének közel 62 %-a városlakó lesz. A városok, várostérségek között már ma is éles gazdasági verseny folyik az erőforrásokért, a munkaerőért, a külföldi működő tőkéért, a piacokért, a gazdasági hatalomért, a nemzetközi, illetve az európai gazdasági térbe történő integrációért. A kizárólag gazdasági eszközökre alapozott verseny azonban kezelhetetlen társadalmi feszültségekkel, a várostérségi társadalom megosztottságával, térbeli egyenlőtlenségekkel, széles társadalmi csoportok leszakadásával, a társadalmi kohézió gyengülésével jár. A társadalmi problémák miatt a területi versenyben a gazdaság dinamizmusa, a versenyképesség is sérül.

Az utóbbi évtizedben ezért a városi problematika egyre nagyobb figyelmet kap az Európai Unió kohéziós politikájában, tervezési és kutatási gyakorlatában. Számos európai országban növekedett a várospolitikai figyelem is. Az európai várostudományok megerősödése is érzékelhető: új várostudományi kutatási központok, egyetemi stúdiumok, doktori iskolák jönnek létre. Tudományos könyvek jelennek meg, átfogó nemzetközi városkutatások indulnak.

Az MTA Településtudományi, Földrajz I. (Társadalomföldrajzi), és a Regionális Tudományos Bizottság együttműködése eredményeként létrejött konferencia hasonló törekvések jegyében született. A konferencia célja, hogy a tudomány eszközeivel felhívja a városi, a várostérségi problémákra a figyelmet, ezzel is ösztönözve a hazai városkutatások fejlődését. A konferencia további célja, hogy rámutasson: a várostérségek hosszútávú versenyképességét és a sikereket a gazdasági és a társadalmi eszközök együttes alkalmazása, a térségi társadalom széles körű részvétele, a térbeli társadalmi egyenlőtlenségeket enyhítő integrációs folyamatok, vagyis a társadalmi kohézió biztosíthatják.

 

Konferencia megnyitó

2005. szeptember 15.

Ünnepi ülés
(10.30 – 11.30)
Levezető elnök: Szirmai Viktória, az MTA doktora, egyetemi tanár

10.30
    • Hivatalos megnyitók: Kolber István miniszter
    • Baráth Etele miniszter

10.50 Ünnepi köszöntők

  • ENYEDI GYÖRGY 75 ÉVES
  • Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke
  • Szegvári Péter, az MTRFH elnöke
  • Szaló Péter, az NFH elnöke
  • Horváth Gyula, az MTA RKK főigazgatója 

Első napi szakmai program

2005. szeptember 15.

 

Összeegyeztethető-e a várostérségek versenyképessége és a társadalmi kohézió? (B evezető előadások)

(11.40 – 13.20)

Levezető elnök: Horváth Gyula, az MTA doktora, egyetemi tanár

11.40 Szirmai Viktória: Bevezetés - a konferencia problematikája

12.00 Szegvári Péter: Policentrikus városhálózat megteremtésének esélye 2020-ig, innovatív nagyvárosok, mint a regionális versenyképesség motorjai

12.20 Rechnitzer János: Globális kihívások és a magyar városhálózat átalakulása

12.40 Meggyesi Tamás: Településtervezés és a városi társadalmak

13.00 Kérdések, vita

13.30 Fogadás

Várostérségi társadalmi egyenlőtlenségek

(14.30 – 16.10)

Levezető elnök: Mészáros Rezső, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár

14.30 Beluszky Pál: Magyarországi városhálózat átalakulása, a várható folyamatok

14.50 Bartke István: Magyarországi agglomerációk problematikája: ellátottsági és gazdasági különbségek

15.10 Kovács Zoltán: Várostérségi társadalmi átrendeződés, a meghatározó új folyamatok

15.30 Csanádi Gábor: Lakóhelyi szegregáció: az ezredforduló tendenciái

15.50 Kérdések, vita

16.10 Kávészünet

A városkutatások jövője és a felsőoktatás (Kerek-asztal beszélgetés)

(16.30 – 18.00)

A beszélgetést vezeti: Rechnitzer János, az MTA doktora, egyetemi tanár

Meghívott résztvevők: Berey Katalin, Csanádi Gábor, Hegedűs József, Hervainé Szabó Gyöngyvér, Jámbor Imre, Locsmándi Gábor, Kovács Zoltán, Ongjerth Richárd, Vidor Ferenc

 


Második napi szakmai program

2005. szeptember 16.

 

Város és környéke

(9.30 – 12.10)

Levezető elnök: Kőszegfalvi György, az MTA doktora, egyetemi tanár

9.30 Berényi István: Város és környéke társadalmi egyenlőtlenségei, a várostérségek funkcionális átalakulása

9.50 Tímár Judit: Város és környéke átalakuló viszonya: a szuburbanizáció folyamatai

10.10 Izsák Éva: Városcentrumok és városkörnyék eltérő társadalmi gazdasági dinamizmusa, meghatározó folyamatok

10.30 Kávészünet

10.50 Csatári Bálint: Egykori tanyás városok külterületei, szélsőséges egyenlőtlenségei

11.10 Somlyódiné Pfeil Edit: Város és környéke igazgatási-társadalmi konfliktusai

11.30 Lados Mihály: Önkormányzati gazdálkodási különbségek, város és környéke differenciált lehetőségei

11.50 Kérdések, vita

12.10 Büfé-ebéd

Várostérségi megújulási esélyek

(13.00 – 14.40)

Levezető elnök: Kunszt György, az MTA doktora, egyetemi tanár

13.00 Barta Györgyi: Megújulási lehetőségek a városi barnaövezetekben

13.20 Tóth Zoltán: „Új Athéni Karta” víziók a 21. század városairól

13.40 Máté Zsolt: Városi épített örökség: a fennmaradás és a megújulás esélyei

14.00 Szilágyi Kinga: Fenntartható tájfejlesztés és a várostérségek jövője

14.20 Kérdések, vita

14.40 Kávészünet

Bemutatkozik az új városkutató generáció

(15.00 – 16.40)

Levezető elnök: Enyedi György, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár

Baráth Gabriella, Csizmadia Zoltán, Jankó Ferenc, Kovács Róbert, Molnár Ernő-Komádi Mónika-Pénzes János, Nikitscher Péter, Pirisi Gábor doktorjelöltek előadásai (7 x 10 perces előadások, 20 perc vita)

ZÁRSZÓ:

(16.40 – 17.00)
Mészáros Rezső, Rechnitzer János, Szirmai Viktória

 

A konferencián való részvétel ingyenes.

 

Kérjük, hogy részvételi szándékát e-mailen 2005. szeptember 12-ig szíveskedjék jelezni!

 

E-mail: h9579szi@ella.hu