REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

KÖZÉP- ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Kiadványok

Az utóbbi évek kutatásai eredményeit a Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály munkatársai számos kiadványban jelentették meg. Ezen az oldalon ezek elérhetőségét, illetve letölthető teljes szöveges változatait gyűjtöttük össze.

KÖNYVEK, MONOGRÁFIÁK

Czirfusz Márton : Gazdaságföldrajz. Jegyzet oktatóknak és hallgatóknak Műszaki Földtudományi Kar: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2014.

 A kötet nyomtatott változata könyvárusi forgalomba nem került, viszont ingyenesen letölthető az alábbi linkről: http://hdl.handle.net/11155/745
További információ: Czirfusz Márton (czirfusz@rkk.hu, +36 20 575 9337)

Kovács Éva, Vidra Zsuzsanna, Virág Tünde: Kint és bent. Lokalitás és etnicitás a peremvidékeken. Budapest: l’Harmattan 2013.

A kötet alapjául szolgáló kutatás nagyon egyszerűen fogalmazva akörül a kérdés körül forgott, hogy milyen erőfeszítéseket kell tennie egy falu lakójának nap mint nap ahhoz, hogy ugyanott, az otthonában hajthassa le a fejét este. A szerzők arra voltak kíváncsiak, hogy a rendszerváltást követő gazdasági szerkezetváltás, a kialakuló kapitalizmus régi-új gazdasági szereplői, az elmúlt években az Európai Unióhoz való csatlakozás eredményeképpen „eltűnő” és az Unión kívül maradt országok „megmerevedő” határai hogyan formálták át a falusi közösségek gazdasági, társadalmi és etnikai lehetőségeit. A négy határ menti falu (Old, Bedő, Mocsa és Tiszakerecseny) vizsgálatát az a belátás magyarázta, hogy e változások általában markánsabban jelennek meg a határvidékeken, melyek egyfelől a belső átalakulások perifériái, másfelől az országhatár közelsége lehetőséget is teremthet a belső hatások enyhítésére, új érintkezési formák kialakulására.


Kovács Katalin, Váradi Monika Mária: Hátrányban vidéken. Budapest: Argumentum Kiadó, 2013.

A Kovács Katalin és Váradi Monika Mária szerkesztésében megjelent kötet a hátrányos helyzetű, aprófalvas vidéki térségeket kialakító és hátrányaikat konzerváló struktúraformáló erőket és az ott élők mozgásterét vizsgálja. A makroszintű elemzések mellett olyan tanulmányok is helyet kaptak a könyvben, amelyek a kitörési lehetőségeket veszik szemügyre, így a szociografikus leírások és elméleti tanulmányok mellett a beavatkozás szemszöge is megjelenik: a fejlesztéspolitikák többszintű (helyi, régiós és Európai Uniós) elemzése, a megvalósult fejlesztések értékelésében és a szakpolitikák alól kiemelt „önálló” fejlesztéspolitika vakfoltjainak feltérképezésében.
A kötet teljes szövege innen érhető el.
Jelinek Csaba, Bodnár Judit, Czirfusz Márton, Gyimesi Zoltán (szerk.): Kritikai városkutatás. Budapest: L’Harmattan, 2013.

A félezer oldalas könyv az interdiszciplináris kritikai városkutatás egyedülálló gyűjteménye a hazai szakirodalomban. A klasszikus és kortárs nemzetközi városkutatási irodalomból készült válogatás (a hazai kutatók által írt bevezetőkkel kiegészülve) bemutatja a kritikai városelmélet fogalmát, a város politikai gazdaságtanának elméletét, a városi kormányzás átalakulását az elmúlt évtizedek nyugati világában, a kreatív, a biztonságos és a fenntartható város társadalmi gyakorlatainak kritikáját, valamint a posztszocialista városfejlődés beilleszthetőségét a nyugati elméletekbe. A felsőoktatásban is kiválóan használható könyv állítása szerint a kritikai társadalomelmélet kiválóan alkalmas napjaink városi folyamatainak megértésére, illetve a városi folyamatok megértése elengedhetetlen egy átfogó társadalomelmélet megalkotásában. A nem szakmabeliek és a szélesebb olvasóközönség számára a kötet eligazodást nyújthat a 21. század városi átalakulásainak megértéséhez, bemutatva, hogy a mindennapokban látott felszíni jelenségek mögött milyen mélyebb strukturális folyamatok és ellentmondások húzódnak.

A kötet teljes szövege innen tölthető le.
További információk itt és itt.


Bottlik Zsolt, Czirfusz Márton, Gyapay Borbála, Kőszegi Margit, Pfening Viola (szerk.): Társadalomföldrajz–Területfejlesztés–Regionális tudomány. Budapest: ELTE Földtudományi Doktori Iskola, 2012.

Kötetünk egy válogatást kíván átnyújtani a társadalmi és gazdasági jelenségek területiségével foglalkozó fiatal doktorjelöltek, geográfus szakemberek jelenkori kutatási kérdéseiből, illetve eredményeiből. Nagy örömünkre szolgált, hogy a koncepció alappilléreként megjelenő nagyobb témablokkokhoz neves kárpát-medencei professzorokat is sikerült megnyerni.
A témák – ahogy látható – igen sokrétűek, ami nemcsak azt jelzi, hogy a körülöttünk levő globalizálódó világ egyre több kihívás elé állítja a ma emberét és tudományos kutatóját, hanem diszciplínánk differenciálódását, átalakulását is jól sejteti.
A társadalom etnikai dimenziója mentén kialakuló törésvonalak nemcsak térségünkben okoznak jelentős társadalmi problémákat, hanem Nyugat-Európában, elsősorban a globális migráció következményeként multietnikussá, multikulturálissá vált nagyvárosokban is konfliktusforrást jelentenek. Ehhez szorosan kapcsolódnak az asszimiláció és/vagy integráció elméleti kérdései, így ezt a gondolatkört feldolgozó tanulmányok sem hiányozhatnak az összeállításból.
Az etnikai kérdések mellett az ifjú kollégák kutatási témái között megjelenik egyrészt a korábbi időszakban végbement gazdaságföldrajzi szemléletváltások, másrészt az új gazdaságföldrajzi irányzatok vizsgálata, ami annál is inkább üdvözlendő, mert a gazdaság területi különbségeinek tanulmányozása szintén az egyik fontos irányzat kell legyen a jövő geográfusainak kutatásában.
Kötetünk külön blokkot szentel a kutatási eredmények alkalmazott, gyakorlati felhasználását bemutató témáknak, valamint ezek elméleti problémáinak. A tudományos kérdések statisztikai módszerekkel és folyamatábrákkal való elemzése jól mutatja a fent említett megközelítések sokszínűségét.
A kötet így reményeink szerint izgalmas, továbbgondolásra alkalmas olvasmány lesz nemcsak a geográfus társadalom, hanem a társadalmi és gazdasági kérdésekre érzékeny érdeklődők számára is.
 
Bottlik Zsolt
a kötet szerkesztőinek nevében
 
A kötet teljes szövege innen tölthető le.


Beluszky Pál, Sikos T. Tamás (szerk.): Változó falvaink. Tizenkét falurajz Kercaszomortól Nyírkarászig. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011. 360 p. (ISBN:978-963-05-8994-9)

E kötet szerkesztői több ízben, legutóbb a 2007-ben megjelent „Változó falvaink" c. könyvükben tettek kísérletet a magyarországi falvak nagysága, gazdasági funkciói, népesedési folyamatai, a lakosság demográfiai struktúrája, anyagi helyzete alapján típusaik meghatározására. Bármekkora adatbázissal, bárminő módszertani apparátussal dolgoztunk is, csak a falvak legfőbb koordinátáit, adattá „szublimált" jelenségeit vehettük figyelembe a típusalkotásnál. Nyilvánvaló viszont az is, hogy egy-egy falu, egy-egy helyi társadalom helyzetét, állapotát, arculatát számos egyéb tényező is alakítja: a természeti környezet milyensége, a településtörténeti múlt, a hajdanvolt birtokviszonyok, az ipari korszakba való belesodródásuk időpontja, a lakosság vallási és nemzetiségi összetétele, tradíciói, értékrendje, életvitele, ízlése, vezetőik habitusa és így tovább. A „kemény" tényezők s a korántsem teljességre törekvően felsorolt motívumok minden egyes falut megismételhetetlen egyéniséggé formálják. Ebből következik az is, hogy nem beszélhetünk általában, sommásan falvaink helyzetéről, „sorsukról", ahogy ez manapság gyakran tapasztalható. Ezt a „számítások" eredményeként kapott falutípusok mögött megbúvó sokféleséget kívántuk felvillantani az egyes falutípusokból kiválasztott 12 település földrajzi, szociológiai szempontú leírásával, a másfélszáz lakosú Szakácsitól a tanyavilágból szerveződött Zákányszéken, a Világörökség részévé vált Hollókőn, az ősemberleleteiről elhíresült Vértesszőlősön át a Budapest „holdudvarában" gyarapodó-növekvő Budakalászig vagy Budajenőig.

Kötet a kiadónál

Barta Györgyi, Beluszky Pál, Földi Zsuzsa, Kovács Katalin (szerk.): A területi kutatások csomópontjai. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2010. 531 p. (ISBN:978-963-9899-32-2)

Magyarországon az 1980-as években új tudományág jelent meg, a társadalom életének térbeli vonatkozásait kutató, a közgazdaságtudomány, a humánföldrajz, a város- és faluszociológia eredményeit és módszereit ötvöző regionális tudomány. E tudományág meghonosításában kiemelkedő szerepet játszott Enyedi György akadémikus. A regionális tudomány számos művelője Enyedi György kutatásainak nyomdokában jár; szerteágazó kutatói és tudományszervező munkássága során szinte minden regionális szakember tanítványává, munkatársává, tisztelőjévé vált. A nyolcvanadik születésnapjára megírt kötetben közülük néhányan Enyedi György gazdag munkásságának főbb témáit gondolják tovább az alábbiak szerint:

  • Süllyedő és emelkedő falvak
  • Urbanizáció
  • Városok a nemzetközi térben
  • Társadalom, gazdaság, közigazgatás a területi folyamatokban
  • Társadalmi-területi egyenlőtlenségek - területi politika

A témához kapcsolódó írások Enyedi tanulmányokra reflektálnak, folytatják  azok gondolatmenetét, vagy éppen vitába szállnak azok tartalmával. A kötet a gazdag kutató tevékenység tisztelgő továbbszövése.

Tartalomjegyzék (PDF)

A kötet megvásárolható az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete kutatóhelyein.

Barta Györgyi, Keresztély Krisztina, Sipos András (szerk.): A világváros Budapest két századfordulón. Budapest: Napvilág Kiadó, 2010. 373 p. (ISBN:978-963-9697-72-0)

A kötet a 19–20. századi és a 20–21. századi századfordulók Budapestjét hasonlítja össze. Mivel Budapest mindkét századfordulón az ország kiemelkedő politikai-államszervező, gazdasági és innovációs központja, az összehasonlító elemzés az egész magyar gazdaságra és társadalomra jellemző következtetések levonását engedi meg. A tanulmányokat gazdag képanyag egészíti ki.


Kötet a kiadónál


Váradi Monika Mária (szerk.): Esélyteremtők. Budapest: Vita, 2010. 247 p. (ISBN:978-963-508-596-5)

Virág Tünde: Kirekesztve. Falusi gettók az ország peremén. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010. 266 p. (ISBN:978-963-05-2228-7)

A könyv egy doktori dolgozat újragondolásából és az elmúlt évek empirikus kutatási tapasztalataiból született, amely a társadalmi és etnikai kirekesztés kérdéskörét a térbeli szegregáció perspektívájából, elsősorban a vidéki településekre, térfolyamatokra koncentrálva vizsgálja, elsősorban a településen belüli, települések közötti szegráció mintáinak és intenzitásának változására, a gettófalvak, gettósodó térségek kialakulásának mechanizmusai fókuszálva. Az elemzések nem csupán a statisztikai adatokból körvonalazódó térbeli kirekesztés változó formáit írják le, hanem az azt fenntartó és újratermelő folyamatokat és struktúrákat is; elsősorban az oktatási és szociális intézményekből való kirekesztettség okait és következményeit, a helyi szociálpolitika mindennapi gyakorlatát, a megfelelő minőségű közszolgáltatások hiányából fakadó hátrányokat és konfliktusokat. A könyv második része két esettanulmányon keresztül a statisztikák és a társadalmi környezet szerint etnikailag és társadalmilag homogén „cigányfalu” lakóinak mindennapi megélhetési, boldogulási lehetőségeit tárgyalja. Megjelennek az elsődleges munkaerőpiacról való kirekesztettség következményei, a legális munka világába való visszatérés kísérletei és kudarcai. Láthatóvá válik, hogy az elérhető munka- és megélhetési lehetőségek, források mentén hogyan differenciálódik a két falu cigány közössége, ez miként alakítja a családok mindennapi kapcsolatait, szervezi a helyi társadalmak működését.

Kötet a kiadónál

Váradi Monika Mária (szerk.): Kistelepülések lépéskényszerben. Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2008. 661 p. (Terepmunkák; 5.) (ISBN:978-963-9609-89-1)

Ahol hosszú évtizedek óta csak egyre fogy, öregszik, vagy éppen gyarapszik, fiatalodik a nép. Ahol a kocsma az egyetlen vállalkozás, s játékautomata nyeli el a pelenkapénzt, vagy talán már kocsma sincs, legfeljebb egy-egy idős asszony zugkimérése működik. Ahol az egyetlen és nélkülözhetetlen „intézmény” a falugondok. Ahol érintetlen, megkapó a környezet, és olcsón mérik az ingatlanokat. Ahol menedéket, újrakezdést remélnek vándorló szegények, kisiklott életű városiak, nyugdíjas hollandok, különc csodabogarak. Ahol gettólétbe zárt és kamatos pénzre szoruló, vagy sorsukon gazdálkodással fordító, vagy nyugati limlomokat árusító, feltörekvő cigány családok élnek. Ahol már csak nyomaiban létezik a mezőgazdaság, de virul a fekete és a támogatott munka. Ahol ritkán sikeresek a megkapaszkodni vágyó, küszködő vállalkozók. Ahol a polgármester elkényelmesedett hûbérúr, vagy a falujából oázist varázsló lobbista. Ahol nagyon kellene gyerek a még működő óvodába és iskolába, és ahol a sok hátrányos helyzetű gyerek csak problémát okoz. Ahol beletörődnek a lassú sorvadásba, és ahol elszántan küzdenek a megmaradásért. Ahol ma megint félik-védik az intézmények, kapott és kivívott kis autonómiák elvesztését. Ahol jó élni, és ahonnan menekülnek. Ahol úgy érzik, aprófalusinak lenni hátrányt, stigmát és sorvadásra, elsorvasztásra ítélt létformát jelent.

Teljes szöveg (PDF)

A REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE DISCUSSION PAPERS SOROZATÁBAN MEGJELENT KIADVÁNYOK

Barta Gy, Csizmadia Z, Deák Cs, Dőry T, Kiss A, Lengyel B: R&D Cooperation between Universities and Enterprises. 52 p. Pécs: Centre for Regional Studies Hungarian Academy of Sciences. (Discussion Papers; 84.), ISBN 978-963-989-41-4, ISBN 978-963-9899-42-1 (2011) Full-text

Belanka Cs, Duray B, Hardi T, Mezei I, Nagy I, Pánovics A Duray B, Mezei I, Nagy I, Pánovics A (szerk.): Environmental Policy and the Institutional System of Environment Protection in the Carpathian Basin. 38 p. Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences. (Discussion papers; 79.) ISBN 978-963-9899-28-5 (2010) Full-text

Kovács K, Cartwright A: Controlled Decentralisation. Institution-Building and Regional Development in Hungary. 58 p. Pécs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences. (Discussion Papers, 78.) ISBN 978-963-9899-26-1 (2010) Full-text

Mezei I: The Development of the Urban Network in Slovakia. 53 p. Pécs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences. (Discussion Papers, 76.) ISBN 978-963-9899-22-3 (2009) Full-text

Beluszky P, Sikos T T: Changing Village.: Typology of Rural Settlements in Hungary at the Beginning of the Third Millennium. Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, (Discussion Papers, 66) p. 53, ISBN 978-963-9899-02-5 (2008) Full-text

Barta Gy, Dancs L, Nagy I, Caraciobanu A, Strömpl P, Czirfusz M Barta Gy (szerk.): Hungary - the new border of the European Union. 58 p. Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences. (Discussion papers; 54.) ISBN: 963-9052-72-8 (2006) Full-text

Barta Gy, Beluszky P, Czirfusz M, Győri R, Kukely Gy: Rehabilitating the Brownfield Zones of Budapest. 69 p. Pécs: Centre for Regional Studies Hungarian Academy of Sciences. ISBN: 963-9052-61-2 (Discussion Papers, 51. ) (2006) Full-text

Mezei I: Chances of Hungarian-Slovak Cross-Border Relations. 76 p. Pécs, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences. (Discussion Papers, 49.) (2006) Full-text

A kiadvány további számai