REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Szakkönyvtár

ISMERTETŐ

Az MTA Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete a Magyar-osztrák Phare CBC Kisprojekt Alap 2000 támogatásával 2003. évben Határ menti területfejlesztési szakkönyvtár dokumentumtár és információs központ létesítésével bővítette székházát, ezáltal a NYUTI eddig is meglévő funkcióinak (területfejlesztési kézikönyvtár és egyben tanácsterem) infrastruktúráját minőségileg új és korszerű alapokra helyezve.

A könyvtár tevékenységi köre az alábbiakra terjed ki:

• Területfejlesztési szakirodalom (könyvek, folyóiratok) gyűjtése magyar, angol, német, szlovák, szlovén és horvát nyelven.

• Nyugat-dunántúli régióban, továbbá annak osztrák, szlovák, szlovén és horvát oldali határ menti területein készített területfejlesztési és határ menti kutatási és tervezési dokumentumok gyűjtése a területfejlesztés, gazdaságfejlesztés (magában foglalva a K+F, az iparszerkezet, gazdasági hálózatok és klaszterek, a turizmus, valamint az agrár- és vidékfejlesztés témaköreit), humánerőforrás fejlesztés, környezetfejlesztés és infrastruktúra fejlesztés területén.

• A könyvtár és dokumentumtár bekapcsolódik a közkönyvtári és felsőoktatási könyvtári hálózatba a magyar-osztrák határ mindkét oldalán, majd a Nyugat-dunántúli régió további határ területeit érintően (Szlovákia, Szlovénia, Horvátország).

• Internet alapú információk biztosítása a terület- és a gazdaságfejlesztés témakörében.

• témafigyelés, irodalomjegyzék, repertórium és dokumentumgyűjtés

• A könyvtár és dokumentumtárhoz egy 30 fő befogadására alkalmas konferencia terem és két kutató szoba kialakítása is tartozik. Előbbi alkalmas határ menti területfejlesztési konferenciák, workshopok, kutatási megbeszélések rendezésére. Utóbbi pedig a határ menti kutatásokat folytató szakemberek, kutatók, Ph.D., illetve diplomamunkát készítő hallgatók helyszíni munkáját támogatja. Mindkét tevékenység a könyvtár, dokumentációs és információs központ anyagaira és infrastruktúrájára támaszkodik.
 

Elérhetőségek

Cím: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 10.
Postacím: 9002 Győr, Pf. 420.
Telefon: 96/516-574
Telefax: 96/516-579


Könyvtárvezető:

Bálint Éva
e-mail: balint.eva(kukac)krtk.mta.hu


Nyitvatartás:
Hétfő-péntek
8:30-14:30

Online katalógus

 

EU Logo

Létesült a Magyar-osztrák Phare CBC
Kisprojekt Alap 2000. támogatásával

 

        ↑ Fel ↑      

 

A HATÁR MENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI SZAKKÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A könyvtár elsődleges funkciója a magyar-osztrák határ mindkét oldalán, a területfejlesztéssel foglalkozó:

• kutatóintézetek,

• tanácsadó szervezetek,

• területfejlesztési ügynökségek,

• gazdasági és szakmai kamarák, non-profit szervezetek,

• kormányzati és dekoncentrált kormányzati szervezetek,

• települési, megyei és tartományi önkormányzatok és hivatalaik,

• megyei, regionális területfejlesztési tanácsok, tartományi és eurégiós szervezetek,

• kistérség fejlesztési szervezetek (önkormányzati szövetségek, kistérségi megbízottak, falugazdászok)

• egyetemek és főiskolák intézetei, oktatói, PhD, graduális és postgraduális képzésen résztvevő hallgatói,

• gazdaság- és vállalkozásfejlesztési szervezetek (MVA, ipari parkok, innovációs központok, klaszter szervezetek)

számára a megfelelő forrásdokumentumok és szakirodalom biztosítása.


Feladata továbbá a fenntartó intézmény szakirodalmi és tájékoztatási igényeinek kielégítése.

I. Tematikus gyűjtési szempont

Főgyűjtőkör:A könyvtár a teljesség igényével gyűjti:

1. a Nyugat-dunántúli régió, s annak osztrák, szlovák, szlovén és horvát oldali határ menti területein készített területfejlesztési és határ menti kutatási és tervezési dokumentumokat,

2. a területfejlesztés, gazdaságfejlesztés (K+F, iparszerkezet, gazdasági hálózatok és klaszterek, a turizmus, valamint az agrár- és vidékfejlesztés stb.), humánerőforrás-fejlesztés, környezet- és infrastruktúrafejlesztés szakirodalmátMellékgyűjtőkör:

A könyvtár értékelő válogatással gyűjti:

1. a regionális kutatásokat megalapozó, s ezekhez szükséges statisztikai kiadványokat; társadalomtudományi (közgazdasági, szociológiai, történeti, közigazgatási stb.), földrajzi és regionális tudománnyal kapcsolatos alapműveket, összefoglaló munkákat és időszaki kiadványokat

2. a külföldi szakirodalmat

3. a tájékoztatáshoz szükséges segédleteket, kézikönyveket (szótárak, lexikonok, bibliográfiák stb.)

II. Tipológiai és nyelvi gyűjtési szempont


Dokumentumok nyelve:

• a főgyűjtőkörben szereplő dokumentumok gyűjtése lehetőség szerint magyar, német, szlovák, szlovén és horvát nyelven,

• a mellékgyűjtőkör esetében (a magyar mellett) a következő nyelvek élveznek előnyt: angol, németDokumentumtípusok:

A könyvtár gyűjtőköre magába foglalja a feladatai ellátásához szükséges valamennyi dokumentumtípust, illetve információhordozót.1. Könyvek és könyvjellegű kiadványok

• a fő- és mellékgyűjtőkörben felsorolt szakterületek hazai és külföldi monográfiái, sorozatai,

• nem folyóirat jellegű időszaki kiadványok (évkönyvek, beszámolók),

• a magyar és idegen nyelven megjelenő kézi- és segédkönyvek (szótárak, lexikonok, enciklopédiák, cím- és adattárak, bibliográfiák, statisztikai kiadványok),

• a területfejlesztéssel, regionális tudománnyal kapcsolatos tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédletek,

• hazai és külföldi folyóiratok tanulmánykötetei
2. Periodikumok

• hírlapok,

• folyóiratok, valamint ezek mellékletei,

• CD-ROM adatbázisok,

• multimédia
3. Egyéb publikált és publikálatlan dokumentumok

• disszertációk,

• szakdolgozatok,

• kutatási jelentések,

• konferencia előadások, referátumok,

• térképek, kartográfiai segédletek
4. Elektronikus dokumentumok

Online katalógus

TOVÁBB >>>