Magyar Tudományos Akadémia
 

MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

ALFÖLDI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Fontosabb kutatási megbízások és azok eredményei

Kutatási feladat címe, leírása Témafelelős/kutatásvezető Kutatás/projekt kezdete (év) Kutatás/projekt lezárása (év)
Tanyakollégium 2002-2003. A tanyai átalakulás főbb jellegzetességei. (összefoglaló vázlat) (zárónyilatkozatok és ajánlások) (tanulmánykötet tartalomjegyzéke) Csatári Bálint 2002 2003
A Bács-Kiskun megyei aprófalvak helyzete és lehetőségei Tóth Krisztina 2003 2003
A Dél-Alföldi régió megyei és kistérségi területfejlesztési koncepcióinak és stratégiai programjának értékelése (vezetői összefoglaló) Nagy Gábor 2003 2003
Bács-Kiskun megye a XXI. század küszöbén. (települési és társadalmi változások áttekintése, 1990-2001) (tanulmány) Csatári Bálint 2003 2003
Cigányok a szociális földprogramban (tanulmánykötet tartalomjegyzéke) Szoboszlai Zsolt 2003 2003
Debrecen Megyei Jogú Város Operatív Fejlesztési Programja Baranyi Béla 2003 2003
Regionális helyzetelemzés a Dél-aföldi régió megyei és kistérségi tervdokumentumainak átdolgozásához Gaborjákné Vydareny Klára 2003 2003
A munkaerőpiaci képzési és átképzési programok eredményességének vizsgálata Magyarországon regionális és kistérségi vetületekben Baranyi Béla 2003 2004
A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási koncepciója (koncepció) (stratégia és operatív programok) (honlap) Szoboszlai Zsolt 2003 2005
Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság szakképzési fejlesztési koncepciója Baranyi Béla 2003 2004
Jász-Nagykun-Szolnok Megye regionális kapcsolatai és lehetőségei Szoboszlai Zsolt 2003 2004
Regionális szintű szociális tervezési kapacitások megerősítése, állapotfelmérés, módszertani ajánlás Szoboszlai Zsolt 2003 2004
Hungarian–Romanian and Hungarian–Ukrainian border regions as areas of cooperation along the external borders of Europe (EXLINEA) Baranyi Béla 2003 2005
Results of Empirical Work in the Hungarian-Romanian and the Hungarian-Ukrainian Border Regions (EXLINEA) Baranyi Béla 2003 2005
A Dél-Alföldi regionális szakképzés-fejlesztési stratégia résztémája Gaborjákné Vydareny Klára 2004 2004
A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején - A szociális földprogramot működtetők tapasztalata (publikáció) (szinopszis) Szoboszlai Zsolt 2004 2004
A területfejlesztés és a vidékfejlesztés kapcsolata Csatári Bálint 2004 2004
Adalékok Kecskemét bűnmegelőzési programjához Csatári Bálint 2004 2004
Bács-Kiskun megye településeinek és kistérségeinek változó helyzete a Dél-alföldi régióban (tanulmány) Csatári Bálint 2004 2004
Békéscsaba városfejlesztési koncepciója (helyzetértékelés) (stratégia) Nagy Erika, Timár Judit 2004 2004
Magyarország új vidékfejlesztési stratégiájának tézisei Csatári Bálint 2004 2004
Roma integrációs program, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű rétegek életesélyének javítására Szoboszlai Zsolt 2004 2004
Települési tervezési metodika és gyakorlat kialakítása Szoboszlai Zsolt 2004 2004
A periféria-képződés területi, települési típusai Magyarországon (OKTK A/0015/2004) (tanulmánykötet tartalomjegyzéke) Csatári Bálint 2004 2005
Békés megye élelmiszergazdasági és vidékfejlesztési pozíciói javításának lehetőségei az EU-csatlakozás idején (tanulmány) Simon Sándor 2004 2005
DKMT Eurorégió Stratégiai tervének elkészítése Nagy Imre 2004 2005
Tanyakutatás (Homokhátság) (honlap) Csatári Bálint 2004 2006
A Dél-alföldi régió fejlesztési koncepciójának megújítása a regionális operatív programok előkészítése céljából (tanulmány) Csatári Bálint, Nagy Gábor 2005 2005
A roma szervezetek területfejlesztési intézményekkel való együttműködésének tapasztalatai és fejlesztési lehetőségei, módjai Jász Krisztina 2005 2005
A vidéki térségek munkaerőpiacának aktuális kérdései Baranyi Béla 2005 2005
Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatát megalapozó helyzetelemzés elkészítése (tanulmány) Nagy Gábor 2005 2005
Jász-Nagykun-Szolnok megye ifjúságának helyzete, az ifjúságpolitikai koncepció aktualizálása Szarvák Tibor 2005 2005
Adalékok Kecskemét gazdasági programjához (2007–2013) (honlap) Csatári Bálint 2005 2006
Az Észak-Alföld Régió fejlesztésének lehetséges tértípusai Csatári Bálint 2005 2006
A Dél-Alföld régió városhálózata közös fejlesztésének megalapozása Csatári Bálint 2006 2006
A kohéziós politika változásai és hatásai a magyar város-vidék kapcsolatokra Csatári Bálint 2006 2006
Az alapfokú oktatási intézmények sajátosságai Jász-Nagykun-Szolnok megyében (különös tekintettel a kistelepülések óvodáira, iskoláira) Jász Krisztina 2006 2006
Az emberi erőforrások fejlesztésének lehetőségei a kistérségekben az Európai Szociális Modell alapértékeinek tükrében Szarvák Tibor 2006 2006
Az OKÉV Észak-alföldi Regionális Igazgatóság közoktatás-fejlesztési koncepciójának kidolgozása Baranyi Béla 2006 2006
Békéscsabai Kistérség Területfejlesztési Koncepció és Stratégiai Program elkészítése (helyzetértékelés) (stratégia) Nagy Erika 2006 2006
Changeon Borders pályázaton belül megvalósuló Business to Science – Science to Business projekt keretében felmérés és tanulmány készítése Baranyi Béla 2006 2006
Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata Nagy Gábor 2006 2006
Jellemző területi folyamatok Bács-Kiskun megyében Csatári Bálint 2006 2006
INTERREG IIIA – Magyar-szerb területfejlesztési információs és dokumentációs központ kialakítása, a határtérség fejlesztési lehetőségei (honlap) Nagy Imre, Belanka Csaba 2006 2007
Kecskemét Megyei Jogú Város szociális térképe Csatári Bálint 2006 2007
Bioneregetikai Innovációs Klaszter létrehozása és a K+FC programok megvalósítása a biomassza területén c. BIOENKRF projekt keretén belül – 7.3. - A biodízel és a bioetanol projektek térszerkezeti vizsgálata, illesztése a vidék- és területfejlesztés jellemzőihez, sajátosságaihoz, hatása a vidék népességmegtartó képességének a növelésére c. téma. Baranyi Béla 2006 2009
Bioneregetikai Innovációs Klaszter létrehozása és a K+FC programok megvalósítása a biomassza területén c. BIOENKRF projekt keretén belül – 6.1. - A biomassza hőhasznosítás térszerkezeti hatásainak a vizsgálata, illesztése a vidék- és területfejlesztés jellemzőihez, sajátosságaihoz, hatása a vidék népességmegtartó képességének a növelésére c. téma. Baranyi Béla 2006 2009
A fenntartható fejlődés monitoringja az NFT I. pályázataiban (tanulmány) Nagy Imre 2007 2007
Az esélyegyenlőség megjelenésének monitoringja az NFT I. pályázataiban Timár Judit 2007 2007
Kecskemét gazdasági programjának részkoncepciói Csatári Bálint 2007 2007
Megvalósíthatósági tanulmány a Dél-alföldi régió megújuló energiáiról és azok hasznosíthatósági lehetőségeiről (tanulmány) Nagy Imre, Duray Balázs 2007 2007
Szolnok szociális térképe Szarvák Tibor 2007 2007
INTERREG IIIB CADSES – Hist Urban – Történelmi városok integrált megújítása a CADSES térségben (5D201) (transnational manual) Timár Judit, Nagy Erika 2007 2008
Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája (honlap) Csatári Bálint 2007 2008
A képzési és keresleti struktúra eltéréseinek szerepe az Észak-alföldi régió munkaerő-piaci feszültségeinek kialakulásában és fenntartásában c. téma (OFA 7341/0013 – OFA K–2007/A) Baranyi Béla 2007 2008
Adalékok a kecskeméti kistérség szociális térképéhez Csatári Bálint, Jász Krisztina 2008 2008
„Az ERFA/IPA/ENPI alapokból támogatott határ menti együttműködési programhoz kapcsolódó pályázati kiírások és értékelési szempontrendszerek egyes részeinek meghatározása” tárgyában a HU-SER és a HU-RO Program specifikus feladatainak a kidolgozása Belanka Csaba 2008 2008
A természet új kihívásainak, különösen a klímaváltozás és energia árrobbanás hatásainak értékelése a terület- és településfejlesztésben, rendezésben (tanulmány) Duray Balázs 2008 2008
Az Érmelléki Helyi Vidékfejlesztési Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (HVS) helyzetelemzésének, prioritások és intézkedések kidolgozása, megoldási javaslatainak (HPME) kidolgozása, véglegesítés Baranyi Béla 2008 2008
Békés város integrált városfejlesztési stratégiája (vezetői összefoglaló) Nagy Gábor 2008 2008
Elaboration of programme evaluation studies for three INTERREG programmes (HU-SK-UA, HU-RO-SER/SCg, SLO-HU-CRO) 2004-2006, focusing on results and impacts, lessons learnt concerning both strategic and implementation issues (tanulmány) Lados Mihály, Nagy Gábor 2008 2008
Hajdúböszörmény integrált városfejlesztési stratégiáját megalapozó hatástanulmány elkészítése Baranyi Béla 2008 2008
Policentrikus fejlesztési modell érvényesítésének eszközei és hatása; az országos település-hálózat-fejlesztési koncepció értékválasztáson alapuló tervezésének előkészítése Nagy Erika 2008 2008
Térbeli problémák, területi modellek és elhatárolások (konklúziók) Csatári Bálint 2008 2008
Az ukrán állampolgárok munkavállalásának sajátosságai Északkelet-Magyarország határ menti térségében c. téma (OFA K–2008/B.) Baranyi Béla 2008 2009
A roma szegregációs és integrációs folyamatok, valamint az ingatlanpiac alakulása Hajdúböszörményben az ezredforduló után c. téma Baranyi Béla 2009 2009
Békési Kistérség Gazdaságfejlesztési Helyzetértékelés, Koncepció, és Gazdaságfejlesztési Program aktualizálása (tanulmány) Nagy Gábor 2009 2009
Békési Kistérség Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Program aktualizálása (tanulmány) Nagy Gábor 2009 2009
Békési Kistérség Turizmusfejlesztési Program aktualizálása (tanulmány) Nagy Gábor 2009 2009
Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (helyzetértékelés) (program) Duray Balázs 2009 2009
Duna–Tisza csatorna (Víziók és valóság) (tudományos tanácskozás) (vezetői összefoglaló) Csatári Bálint 2009 2009
Kecskemét-Méntelek egy "szuburbán" lakófalu" jellegzetességei és fejlesztési lehetőségei (tanulmány) Csatári Bálint 2009 2009
Mezőberény Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (tanulmány) Kugler József, Nagy Gábor 2009 2009
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Gazdaságfejlesztési Programjának aktualizálása (vezetői összefoglaló) Nagy Gábor 2009 2009
Határtalan várostérségek. Az országhatárokon átívelő várostérségi kapcsolatok a Kárpát-medencében (pályázat) Nagy Gábor 2009  
Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres is South East Europe Nagy Erika 2009