KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

CSEFKÓ Ferenc

Csefkó Ferenc
Dunántúli Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Csefkó Ferenc

Születési hely, idő : Kalocsa, 1947. február 21.

Családi állapot : házas, egy gyermek

Elérhetőségek

Fax Munkahelyi +36 (72) 523-806
Vezetékes Központi +36 (72) 523-800
Vezetékes Munkahelyi +36 (72) 523-805
Vezetékes Központi +36 (72) 523-805
Fax Központi +36 (72) 523-803
E-mail csefko(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1973Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar — jogász, egyetemi diploma

Munkahelyek

1975—1984MTA Dunántúli Tudományos Intézet — tudományos segédmunkatárs
1984—2009MTA Regionális Kutatások Központja — ügyvezető igazgató

Felsőoktatási tevékenység

1976—előadó, JPTE Állam- és Jogtudományi Kara Alkotmányjogi Tanszék
1997—egyetemi adjunktus, JPTE Közigazgatási Jogi Tanszék
2009—címzetes egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

Alkotmányjogászok Egyesülete, tag
Országos Területfejlesztési Tanács, tag
Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, főtitkár
Államreform OP Monitoring Bizottság, tag
Európai Jogakadémia Regionális Tagozat, társelnök
Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség, alelnök
Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
Pécsi Akadémiai Bizottság Tudós Klub, tag

Díjak, elismerések

1973Pro Universitate, JPTE
1998Comitatus folyóirat nívódíja
1998Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
2001Baranya Megye Felsőoktatási Díja
2007Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje

Oktatott tárgyak

Előadások, diákköri és szakmai specializációk vezetése (JPTE)

Kutatási területek

A helyi társadalom, az állampolgári részvétel
Az önkormányzati rendszer
Területfejlesztés

Publikációk

Mintegy 250 jelentősebb tanulmány, könyvrészlet; 25 könyv szerkesztése, egy önálló monográfia megírása.

 
Fontosabb publikációk

 

Csefkó Ferenc: A város(közösségi) önkormányzás kialakításának elvi alapjai. – Tér és Társadalom, 22. 2008. 1. 109–123. p.

Csefkó Ferenc: Kistérségekről (nem csak) a kistérségeknek. – A Falu, 22. 2007. 1. 25–32. p.

Csefkó Ferenc – Fábián Adrián – Lászlóné Kovács Ilona: A Baranya megyei területi kisebbségi önkormányzatok működésének kezdeti tapasztalatai. Pécs: A Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, 2007. 74 p.

Csefkó Ferenc: A kistérségi társulási együttműködés ellentmondásai és eredményei. In: „Európában a megye” „Közigazgatási reformok – 15 év után”. Előadások és hozzászólások a 2005. október 19–20-i pécsi konferencián. Szerk. Pálné Kovács I. Pécs: Baranya Megyei Önkormányzat, 2006. 175–179. p.

Csefkó Ferenc: Az e-önkormányzás útjai. – Infokommunikáció és Jog, 3. 2006. 3. 8–9. p.

Csefkó Ferenc: A civil társadalmi részvétel európai trendjei. In: Európában a megye. Uniós tag­ság a közigazgatás tükrében. Előadások és hozzászólások a 2004. októ­ber 21–22. pécsi kon­ferencián. Szerk. Pálné Kovács I. Pécs: Baranya Megyei Ön­kormányzat, 2005. 79–83. p.

Csefkó Ferenc: Social participation in regional policy. In: „Adamante notare”. Essays in Honour of Professor Antal Ádám on the Occasion of his 75th Birthday, Ed. N. Chronowski. Pécs: University of Pécs Faculty of Law, 2005. 269–285. p. (Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata, 135.).

Csefkó Ferenc (szerk.): Régiók Magyarországa (A Magyar Regionális Tudományi Tár­sa­ság vándorgyűlése [Pécs, 2003. október 17–18.] keretében megrendezett kon­fe­ren­cia eredményei). – Területi Statisztika, 7. (44.) 2004. 2. 187–196. p.

Csefkó Ferenc (szerk.): Kézikönyv az e-önkormányzás bevezetéséhez. Mecseknádasd: Községi Önkormányzatok Szövetsége, 2004.

Csefkó Ferenc – Csefkó Anna: Jobb a közép-jobb: Tolna megye. In: Parlamenti válasz­tá­sok 2002. Politikai szociológiai körkép. Szerk.: Bőhm A., Gazsó F., Stumpf I., Szoboszlai Gy. Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete, Századvég Kia­dó, 2003. 520–540. p.

Csefkó Ferenc: Önkormányzati informatikai rendszer építése. In: Kézikönyv az e-ön­kor­mányzás bevezetéséhez. Szerk.: Csefkó F. Mecseknádasd: Községi Önkor­mány­zatok Szövetsége, 2004. 45–86. p.

Csefkó Ferenc: A kistérség intézményrendszere és a települési önkormányzatok. In: Kistérségi közigazgatás. (Szakértői tanulmányok). Szerk.: Ágh A., Né­meth J. Budapest: Magyar Közigazgatási Intézet, 2003. 147–166. p. (Belügyminisztérium IDEA programja).

Csefkó Ferenc (szerk.): EU-integráció – önkormányzatok III. Budapest: Magyar Közigazgatási Intézet, 2002.

 Csefkó Ferenc (szerk.): EU-integráció. Önkormányzatok II. Budapest: Magyar Önkor­mányzati Szövetségek Társulása, 2001. 264 p.

Csefkó Ferenc: Kistérségfejlesztési-közszolgáltatási stratégiai program. – Ma­gyar Köz­igaz­gatás, 51. 2001. 3. 184-186. p.

Par­lamenti vá­lasztások 1990. Politikai szociológiai körkép. Szerk:. Szoboszlai Gy. Bu­dapest: MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1990. 345–362. p.

Csefkó Ferenc: Az 1998-as választások Tolna megyében. In: Parlamenti vá­lasz­tá­sok 1998. Politikai szociológiai körkép. Szerk.: Bőhm A., Gazsó F., Stumpf I., Szoboszlai Gy. Budapest: Századvég Kiadó, MTA Politikai Tu­do­mányok Intézete, 2000. 371–382. p.

Csefkó Ferenc: A közélet tisztaságáról. In: A közigazgatás törvényessége. Sza­mel Lajos tu­do­mányos emlékülés. Szerk.: Csefkó F. Pécs: A Jövő Köz­igaz­ga­tásáért Ala­pít­vány, 2000. 39–50. p.

Csefkó Ferenc: Az önkormányzati rendszer strukturális és működési súly­pont­jai. In: Egy év­tized önkormányzati mérlege és a jövő kilátásai. Szerk.: Ve­re­bélyi I. Budapest: Ma­gyar Közigazgatási Intézet, MTA Politikai Tu­do­má­nyok Intézete, MTA Re­gio­nális Kutatások Központja, 2000. 129–134. p.

Csefkó Ferenc – Pálné Kovács Ilona (szerk.): Kisebbségi önkormányzatok Ma­gyar­­országon. Budapest: Osiris, MTA Kisebbségkutató Műhely, MTA Re­gi­onális Ku­tatások Központja, 1999. 355 p. (Kisebbségek Kelet-Közép-Euró­pában, 1.).

Csefkó Ferenc (szerk.): Önkormányzati iránytű. Gyakorlati útmutató a helyi kép­viselők, pol­gár­mes­terek, köztisztviselők számára. Villány: Új Historica Kiadó, 1999. 391 p.

Csefkó Ferenc – Horváth Csaba (szerk.): Magyar és európai civil társadalom. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Inté­ze­te, Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület, 1999.

Csefkó Ferenc: Önkormányzatok az euroatlanti csatlakozás folyamatában. In: EU-integ­rá­ció. Önkormányzatok I. Szerk.: Csefkó F. Budapest: Ön­kor­mány­zati Szövet­sé­gek Tanácsa, Nemzetközi Város- és Megyeigazgatási Szö­vetség, Egyesült Államok Nem­zetközi Fejlesztési Hivatala, 1998. 10–17. p.

Csefkó Ferenc (szerk.): A megye a magyar önkormányzati rendszerben. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 1992. 149 p.

Csefkó Ferenc: Az önkormányzati rendszer fejlesztése a gyakorlati ta­pasz­ta­la­tok figyelem­bevételével. In: Tanulmányok az önkormányzati rend­szerről. Szerk.: Kilényi Géza. Budapest: Államtudományi Ku­ta­tó­köz­pont, 1992. 189–248. p.

Csefkó Ferenc: A megyei jogú város és a megyei önkormányzat közötti kap­cso­la­tok. – Magyar Közigazgatás, 42. 1992. 11. 689–694. p.

Csefkó Ferenc: Területi politika – települési érdekvédelem. – Társadal­mi Szem­le, 47. 1992. 2. 67–76. p.

Csefkó Ferenc: Az önkormányzatokat érintő alkotmányi szabályozás megoldási le­­he­tő­ségei. In: A helyi önkormányzatok alkotmányi szabályozása. Szerk.: Verebélyi I. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó: MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, 1996. 83–126. p.

Csefkó Ferenc: A helyi önkormányzati rendszer. Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 1997.

Csefkó Ferenc (szerk.): EU-integráció. Önkormányzatok I. Budapest: Ön­kor­mány­zati Szö­vetségek Tanácsa, Nemzetközi Város- és Megyeigazgatási Szö­vetség, Egye­sült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala, 1998.

Csefkó Ferenc: Az önkormányzatok és a középszint. – Comitatus, 8. 1998. 1. 5–9. p.

Csefkó Ferenc: Helyi politika – önkormányzatok. In: Konfliktus, konszenzus, koo­pe­rá­ció. Tanulmánykötet. Szerk.: Horváth Cs. Pécs: II. Országos Po­li­to­ló­giai Vándor­gyűlés, 1996–1997. 330–336. p.

Csefkó Ferenc: Falutársadalom és hatalom. In: Válság és kiút. Falu­kon­ferencia. Szerk.: Kovács T. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 1991. 210–215. p.

Csefkó, Ferenc: Transition to a self–governing society (Main features of the self-government act). In: Regional Policy and Local Governments. Ed.: Horváth Gy. Pécs: Centre for Regional Studies, 1991. 185–196. p.

Csefkó Ferenc: Pártválasztás Magyarországon – a rendszerváltásért. In: Parlamenti választások 1990. Politikai szociológiai körkép. Szerk:. Szoboszlai Gy. Budapest: MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1990. 345–362. p.