KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos Tanács

A KRTK Regionális Kutatások Intézete Tudományos Tanácsa a 2017–2020 közötti időszakra

A tanács elnöke:
Lux Gábor
PhD (regionális tudomány), tudományos főmunkatárs, Dunántúli Tudományos Osztály
 
 
A tanács tagjai:

Gál Zoltán
a földrajztudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs, egyetemi tanár, Dunántúli Tudományos Osztály
 
Szörényiné Kukorelli Irén
az MTA doktora (földrajztudomány), kutatóprofessor emerita, egyetemi tanár, Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály
 
Timár Judit
a földrajztudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs, Alföldi Tudományos Osztály
 
Váradi Monika Mária
a szociológiai tudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs, Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály
 


 

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Tudományos Tanácsa a 2013–2016 közötti időszakra

A tanács elnöke:
Hajdú Zoltán (2015 októberétől)
az MTA doktora (földrajztudomány), tudományos tanácsadó, egyetemi tanár, Dunántúli Tudományos Osztály
Horváth Gyula † (2015 szeptemberéig)
az MTA doktora (regionális tudomány), tudományos tanácsadó, egyetemi tanár, Dunántúli Tudományos Osztály
 
A tanács tagjai:

Faragó László (2015 októberétől)
PhD (politikatudomány), tudományos főmunkatárs, egyetemi docens, Dunántúli Tudományos Osztály
Hajdú Zoltán (2015 májusától 2015 októberéig)
az MTA doktora (földrajztudomány), tudományos tanácsadó, egyetemi tanár, Dunántúli Tudományos Osztály 
Pálné Kovács Ilona (2015 áprilisáig)
az MTA doktora (regionális tudomány), tudományos tanácsadó, egyetemi tanár, Dunántúli Tudományos Osztály 
 
Rechnitzer János
az MTA doktora (földrajztudomány), tudományos tanácsadó, egyetemi tanár, Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály
 
Timár Judit
a földrajztudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs, Alföldi Tudományos Osztály
 
Váradi Monika Mária
a szociológiai tudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs, Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály
 
 
A tanácsadó testület tevékenysége
  • A tanács az igazgató munkáját segítő döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testületi szerv. Feladata az intézet kutatási tevékenységével kapcsolatos lényeges kérdésekben véleményt nyilvánítani. A tanács jogosult a tudományos munkatársi minősítési eljárás lefolytatására.
  • A tanács öttagú testület. A tanács elnökét az RKI tudományos osztályvezetői jelölik az intézet MTA doktori címmel rendelkező közalkalmazottai közül. A tanács négy tagját az intézet tudományos osztályai jelölik – osztályonként egy-egy főt – az intézet tudományos tanácsadói és tudományos főmunkatársai közül. A tanács tagjainak jelölésekor törekedni kell az RKI-ban művelt tudományterületek arányos képviseletére.
  • A tanács elnökének és tagjainak felkérése, felmentése az igazgató hatásköre. A tanács megbízása három évre szól.
  • A tanács szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést, amelyet az elnök hív össze, annak helye, ideje és napirendje megjelölésével. A tanács ülése határozatképes, ha azon az elnök és két tag jelen van. A tanács határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Személyi ügyekben titkos szavazást kell tartani.
  • A tanács ülés nélkül is hozhat határozatot. Ilyen esetekben a határozat elfogadásához a tanács valamennyi tagjának elektronikus levélben kell véleményt nyilvánítania.
  • A tanács üléseire az elnök meghívja az intézet igazgatóját, tudományos titkárát és a 35 évnél fiatalabb kutatók választott képviselőjét, akik tanácskozási joggal vesznek részt.
  • A tanács üléséről, határozatairól emlékeztető készül, amelyet a tanács elnöke hagy jóvá. Az emlékeztetőt a tanács tagjainak, állandó meghívottjainak és az intézet osztályvezetőinek meg kell kapniuk. A tanács titkári feladatait az intézet tudományos titkára látja el.
  • A tanács az alakuló ülésén maga határozza meg ügyrendjét. A tanácsadó testület jogosult az értékeléshez, állásfoglaláshoz, véleményalkotáshoz szükséges minden információt bekérni az intézettől.
  • A tanács működéséhez szükséges feltételek biztosításáról az intézet tudományos titkára az igazgató jóváhagyásával gondoskodik.