KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Az intézetben készült doktori disszertációk


 

2021
Bálint DóraAz online interakciók területisége egy hazai telekocsi platform példáján (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Páger Balázs: A vállalkozói aktivitás és az ökoszisztéma szerepe a gazdasági fejlődésben (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Kováts BenceBecoming (In)Dependent - Trends and Determinants of Parental Support in Housing Access in Hungary (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Mihály MelindaAutonomy and Empowerment - Social and Solidarity Economy Initiatives and Local Development in Peripheralised Areas of Germany and Hungary (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
 
2020
Horeczki RékaKisvárosi fejlődési utak. A dél-dunántúli kisvárosok helye és szerepe a térség hosszú távú gazdasági és társadalmi változásaiban (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

 
2019
Pámer ZoltánA területi kormányzási struktúrák hatása a határon átnyúló együttműködésre – négy határrégió összehasonlító elemzése (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Honvári PatríciaRurális innováció? A vidéki önkormányzatok szerepe a megújuló energiák hasznosításában (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Uszkai AndreaHatár menti térségek egységesülési folyamatai egy közép-európai térség példáján (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
 

2018
Faragó LászlóTéri lét. Társadalomtér-elméleti alapvetések. Akadémiai nagydoktori értekezés (letölthető dokumentumok)
 

2017
Lennert JózsefA visegrádi országok vidéki újrastrukturálódásának néhány társadalomföldrajzi aspektusa (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Rácz Szilárd: A posztszocialista Délkelet-Európa térszerkezeti és városhálózati folyamatai (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Egyed IldikóA francia területfejlesztés változó paradigmái (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Jóna LászlóIdőben és rendeltetésben korlátozott városi terek problémáinak vizsgálata (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
 

2016
Németh KrisztinaA rekonstrukciótól az interpretációig. Kísérlet két letűnt életvilág értelmezésére (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
 
2015
Kovai CecíliaA cigány-magyar különbségtétel és rokonság (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
 

2014
Bodor ÁkosInnovációs szakemberek viszonyulásai az innováció mikro- és makrotársadalmi kontextusához (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Schuchmann JúliaLakóhelyi szuburbanizácós folyamatok a Budapesti agglomerációban (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

 
2013
Baranyai Nóra: Regionalizáció és regionalizmus Lengyelországban (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Márkusné Zsibók Zsuzsanna: Az infláció és az árazási magatartás területi különbségei – Nemzetközi kitekintés és magyarországi tapasztalatok (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

 
2012
Czirfusz Márton: A foglalkozási átrétegződés mint tudományos gondolat a magyar társadalomföldrajzban (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Grünhut Zoltán: Önkormányzás és telepítéspolitika Izraelben (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
 

2011
Tagai Gergely: Térkapcsolati modellek a regionális kutatásokban (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Velkey Gábor: A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
 
2010
Farkas Jenő Zsolt: Agrár- és vidékföldrajzi kutatások Bács-Kiskun megyei példákkal (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Koncz Gábor: A szolgáltató szektor és a városhálózat kapcsolatának vizsgálata az Észak-alföldi régióban (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Nagy Terézia: Kötődések és kudarcok. A kapcsolatok és kapcsolati kudarcok szerepe az integrációban (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Petrás Ede: Kisvárosi felsőoktatási intézmények lokális hatásrendszere az Alföldön (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Varjú Viktor: A környezeti politika fejlesztéspolitikába történő integrációja – a stratégiai környezeti vizsgálat (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
 
2009
Duray Balázs: Tájdinamikai vizsgálatok – A tájhasználat-változás és regenerációs potenciál összefüggéseinek modellezése (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Koós Bálint Ákos: A gazdasági szuburbanizáció vállalatdemográfiai megközelítésben egy magyarországi példán keresztül (letölthető tézisek)
Lux Gábor: Ipari térségek átalakulása Közép-Európában (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Mezei Katalin: Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Nagyné Demeter Dóra: A családi gazdálkodás helyzete Hajdú-Bihar megyében (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Nárai Márta: A nonprofit szervezetek helye és szerepe a helyi társadalmak életében (letölthető tézisek)
Smahó Melinda: A tudás és a regionális fejlődés összefüggései (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Kukely György: A külföldi működőtőke beruházások hatása az ipar területi folyamataira Magyarországon, különös tekintettel a delokalizációra (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
 
2008
Baráth Gabriella: Nagyvárostérségi kapcsolatrendszerek fővárostérségi összehasonlító elemzések Budapest, Székesfehérvár és Tatabánya, valamint Párizs és Sens városok példáján (letölthető tézisek)
Csizmadia Zoltán: Együttműködés és újítóképesség. Az innováció regionális rendszerének kapcsolathálózati alapjai (letölthető tézisek)
Kovács András Donát: A környezeti tudatosság fogalomköre és vizsgálata alföldi példákon (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Molnár Balázs: Családi gazdaságok helyzetének alakulása az ezredfordulón Vas megye mezőgazdaságában (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
 
2007
Horváthné Barsi Boglárka: Az új gazdaság térbeli elhelyezkedése Magyarországon (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Mezei Cecília: A települési önkormányzatok szerepe a helyi gazdaság fejlesztésében (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Póla Péter: A gazdasági kamarák szerepe a gazdaságfejlesztésben (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Szépvölgyi Ákos: Az információs társadalom térszerkezetet alakító hatásai (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
 
2006
Finta István: A regionális politika alapelveinek érvényesülése a közösségi és a hazai jogi szabályozásban
Jász Krisztina: A társadalmi kirekesztődés térbeli megjelenése az Észak-Alföldi Régióban
Szarvák Tibor: A digitális egyenlőtlenségek területi és társadalmi összefüggései az Alföldön (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Virág Tünde: Települési hátrány és etnicitás. A szegregáció új formája a gettósodó térség
 
2005
Balcsók István: A munkanélküliség területi egyenlőtlenségei és legjellemzőbb folyamatainak alakulása az 1992–2002 közötti időszakban (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Grosz András: Klaszteresedés és klaszterorientált politika Magyarországon - potenciális autóipari klaszter az észak-dunántúli térségben (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Győri Róbert: A térszerkezet átalakulásának elemei a Kisalföld déli részén (a XVIII. század közepétől a XX. század elejéig) (letölthető tézisek)
 
2004
Mezei István: A magyar–szlovák határ menti kapcsolatok esélye (letölthető tézisek)
Raffay Zoltán: Az üzleti szolgáltatások szerepe a területi fejlődésben
 
2003
Faragó László: A koncepcióvezérelt tervezés általános elmélete (letölthető tézisek)
 
2002
Hardi Tamás: Az egységes határrégiók kialakulásának feltételei
 
2001
Somlyódyné Pfeil Edit: Az önkormányzati integráció és a helyi közigazgatás
 
2000
Keresztély Krisztina: Le rôle de l'Etat dans le développement urbain de Budapest (1867-1999)
 
1998
Gál Zoltán: A magyarországi városhálózat pénzintézeti funkciói a századfordulón
Nagy Erika: A szolgáltató szektor városszerkezet-alakító szerepe Győrben és Szegeden.
Nagy Gábor: Az információs technológiák hasznosításának lehetőségei a település- és területfejlesztésben.
 
1997
Kovács Katalin: A falvak szerepe polgáraik sorsa: A falusi polgárosodás dilemmái.
Váradi Monika Mária: Pilisvörösvár. Egy német telepesfalu polgárosulása a huszadik század első felében. Társadalomtörténeti monográfia
Kugler József: A magyar-csehszlovák lakosságcsere délkelet-alföldi története és népességföldrajzi vonatkozásai.
 
1996
Lados Mihály: Az ingatlanvagyon-adóztatás az önkormányzati gazdálkodásban.
 
1995
Perger Éva: A budapesti térség igazgatási problémáinak földrajzi összefüggései
Timár Judit: A szuburbanizáció néhány elméleti kérdése és alföldi vonásai.
 
1994
Nagy Imre: Tito (Verbas) város környezetének minősítése.