Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

  • Magyar Tudományos Akadémia
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatói pályázatai
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

ÚSZT PÁLYÁZATOK

VEZETŐ HÍREINK
New Ideas and New Generations of Regional Policy in Eastern Europe
New Ideas and New Generations of Regional Policy in Eastern Europe

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete által szervezett New Ideas and New Generations of Regional Policy in Eastern Europe című nemzetközi konferencia 2016. április 7-én és 8-án került megrendezésre Pécsett. Tizenöt országból közel 150 résztvevő érkezett a konferenciára, ahol nyolc tematikus szekcióban folyt sikeres munka (társadalmi-gazdasági egyenlőtlenség, regionális politika, kohézió, fenntarthatóság, migráció, határtérségek, területi tőke, vidéki innovációk, smart city). A rendezvény egyik fontos célja volt a területi kutatások legújabb eredményeinek ismertetése, aktuális kérdéseinek megvitatása mellett, hogy lehetőséget teremtsen a kutatók nemzetközi kapcsolatrendszerének megerősítéséhez, új együttműködések kialakításához. A konferenciát Török Ádám, az MTA főtitkára és Pálné Kovács Ilona, a Regionális Kutatások Intézetének igazgatója nyitotta meg. A plenáris előadásokat olyan kiemelkedő európai tudósok tartották mint Simin Davoudi, Dominic Stead, Giancarlo Cotella és Gabriel Badescu. A konferencia előadásai az alábbi linken elérhetők.

TOVÁBB >>>
Magyarország hosszú távú társadalmi-gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése
Magyarország hosszú távú társadalmi-gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése

2015 decemberében zárult az EGT Alapok által finanszírozott, az Alkalmazkodás az éghajlatváltozás programon belül megvalósított projekt, amelyet Magyarország hosszú távú társadalmi-gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése címmel az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete valósított meg. A kutatás elsődleges célja az volt, hogy a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszerbe olyan adatokat állítson elő, amelyek területi bontásban tartalmaznak Magyarországra, 2050-ig tartó kitekintéssel társadalmi-gazdasági indikátorokat. Ezek segítségével a jövőben a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és különféle szakpolitikai beavatkozások különböző területi szinteken hatékonyabban tervezhetők. A projekt járási szintű demográfiai, települési szintű földhasználati és megyei szintű gazdasági modelleket épített, valamint a lakosság éghajlatváltozásra való felkészültségét számszerűsítette kérdőíves lekérdezésből származtatott indikátorokkal. Az adatok mellett a projekt fontos módszertani fejlesztést tartalmazott arról, hogy a társadalmi-gazdasági előreszámításokban milyen módon lehet figyelembe venni a klímaváltozás hatásait, és az egyes témákon belül milyen területi szinten tehetők érvényes állítások a jövőre vonatkozóan. A kifejlesztett területi modellek olyan fontos kísérleti számításokat tartalmaztak, amelyek további szakmai párbeszédet indíthatnak el a klímaváltozás, a társadalom és a gazdaság kapcsolatáról, illetve felhívták a figyelmet azokra a területi különbségekre, amelyek a klímaváltozással összefüggésben a társadalom és a gazdaság alkalmazkodóképességében kimutathatók.

TOVÁBB >>>
A szegénység és társadalmi kirekesztettség területi indikátorai
A szegénység és társadalmi kirekesztettség területi indikátorai

A Territorial Dimension of Poverty and Social Exclusion in Europe című négyéves ESPON–kutatás a szegénység és társadalmi kirekesztettség területi indikátorait és mintázatait tárta fel, öt ország együttműködésével. A projektvezető a stockholmi székhelyű think tank, a Nordregio volt, a magyar csoport az MTA KRTK RKI Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztályának kutatóiból állt. A projekt keretében elvégzett elemzések igazolták, hogy az egy főre jutó GDP magyarázó ereje számottevő, különösen a szegénység, társadalmi kirekesztettség kelet-közép-európai mintázatai tekintetében, ugyanez azonban nem mondható el a fejlett nyugati, sőt a mediterrán országok mindegyikére sem, ahol viszonylag magas egy főre jutó GDP nagyarányú szegénységgel és társadalmi kirekesztettséggel párosulhat. Ez utóbbi leginkább azokban az országokban van jelen, ahol a szegénység és kirekesztettség új és régi formái találkoznak, vagy ahol a 2008-as pénzügyi összeomlás mély és hosszan tartó gazdasági recessziót eredményezett, amely többek között magas munkanélküliségben, a közszféra szűkítésében és a szociális kiadások visszavágásában nyilvánult meg. Ugyancsak kiemelésre érdemes, hogy bár a szegénység területi jellemzőinek ábrázolására szolgáló mutatószám (szegénységi küszöb alatt élők aránya) elsősorban az egyes országokon belüli különbségeket méri, Európai léptékben is jó magyarázóerővel bír. Az országon belüli egyenlőtlenségek általános megosztó dimenziói a város–vidék különbségek. Észak- és Nyugat-Európában elsősorban a városi térségekbe koncentrálódik a szegények nagyobb aránya, míg Kelet-Közép-Európában és a mediterrán térségben a szegénység inkább vidéki „arculatú”.

TOVÁBB >>>
Kelet- és Közép-Európa régióinak portréi
Kelet- és Közép-Európa régióinak portréi

A kelet-közép-európai országok régióinak fejlődési pályáival foglalkozó OTKA-kutatás fontos állomásához érkezett azzal, hogy megjelent Horváth Gyula szerkesztésében a Kelet- és Közép-Európa régióinak portréi című összefoglaló mű a Kossuth Kiadónál. A kötet nyolc kelet-közép-európai európai uniós tagország (Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia), valamint Szerbia és Oroszország összesen 65 régiójának fontosabb társadalmi, gazdasági és térszerkezeti jellemzőit mutatja be. Ezáltal összefoglaló képet kaptunk a régiók belső jellemzőiről, valamint a térségek között lévő földrajzi, illetve társadalmi-gazdasági különbségekről. A könyv a kutatás folytatásához jó alapot biztosít, a hasonlóságok és különbségek megismerése révén a kutatócsoport koncentráltabban fókuszálhat a térség fejlődési pályáinak kulcskérdéseire és ezek megválaszolására. A mű hasznos információforrás lehet a téma iránt érdeklődő kutatóknak, államigazgatási szereplőknek, a külföldi tőkebefektetésekben és gazdasági kapcsolatokban érdekelt szakembereknek, valamint egyetemi hallgatóknak.

TOVÁBB >>>
Terek és térképzetek
Terek és térképzetek

A politikai földrajzi térstruktúrák elemzése a Kárpát-medencében – Rendszerváltozások, együttműködési lehetőségek, abszurditások a 20–21. század fordulóján című OTKA-kutatás eredményeit bemutató kötet a Magyarországgal szomszédos országokban vizsgálta az ott élők térszemléletét, elképzeléseit a Kárpát-medence, Közép-Európa földrajzi, politikai fogalmáról, s azokat a több országot magukba foglaló térközösségeket, amelyek napjainkban léteznek és átalakulnak. Meddig terjed ezeknek a nagytereknek a területe, kik tartoznak bele? Ez a kötet egyik fő kérdése. A másik kérdés: hogyan látják a szomszédos országokban élők – magyarok és nem magyarok – az országuk elhelyezkedését Közép-Európában, országuk belső felosztását, térségeit? Mindezeket a kérdéseket a kutatók feltették szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, osztrák és magyar egyetemistáknak. A kötet az ő válaszaikon és a kutatók által szerzett más ismereteken keresztül mutatja be, hogy hogyan látjuk szélesebb, szűkebb térségünket a 21. század elején, s ez a látásmód miből táplálkozik. A könyv teljes terjedelmében letölthető a tovább feliratra kattintva.

TOVÁBB >>>
Etnikai és szociális törésvonalak helyi társadalmakban
Etnikai és szociális törésvonalak helyi társadalmakban

A „Törésvonalak. Szegénység és etnicitás vidéki terekben” című kötet az intézet Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztályán folyó OTKA-kutatás eredményeit mutatja be. A periférikus helyzetű vidéki kisvárosokban végzett terepmunka alapján készült tanulmányok bemutatják és elemzik a szegénység mint élethelyzet változatos formáit, a szegények és nem szegények, illetve a szegények különböző csoportjai között létrejövő etnikus, gazdasági, társadalmi határok létrehozásának és fenntartásának mechanizmusait. A szegény roma és nem roma családokkal, valamint a szegénység mérséklésével, kezelésével foglalkozó intézmények és a helyi hatalom képviselőivel készült interjúkból kirajzolódnak a társadalmi és térbeli kirekesztés formái, működési mechanizmusai, a különböző társadalmi és etnikai csoportok közötti együttműködések és konfliktusok mintázatai. A könyv teljes terjedelmében letölthető a tovább feliratra kattintva.

TOVÁBB >>>
AKTUALITÁSOK
Pálné Kovács Ilonát a Region: Economics and Sociology szerkesztőbizottsági tagjává választották

A folyóiratot az Orosz Tudományos Akadémia Közgazdasági és Ipari Termelésszervezési Intézete alapította 1993-ban.

TOVÁBB >>>
Baranyi Béla professzor 70 éves

Tanítványai, kollégái, barátai és tisztelői szakmai konferenciával köszöntötték a 70 éves Baranyi Bélát, intézetünk nyugalmazott tudományos tanácsadóját.

TOVÁBB >>>
Kötetbemutató - Lendva, 2016. május 6.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Kárpát-medence régiói sorozat Dél-Pannónia kötetének muravidéki bemutatóján.

TOVÁBB >>>
Regionális tudományi doktori képzés

A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája felvételt hirdet a 2016/2017. tanévre.

TOVÁBB >>>
Elkészült a Társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket kutató horizontális műhely új honlapja

A tartalomból: célkitűzés, műhelytagok, hírek, események, kutatások, publikációk, előadások.

TOVÁBB >>>
Vég kiárusítás III.

Megjelent Beluszky Pál kutató professor emeritus Másodkézből: Társadalom-földrajzi tanulmányok c. kötete. A könyv teljes terjedelmében letölthető a tovább feliratra kattintva.

TOVÁBB >>>
KRTK Vándorszeminárium – Pécs, 2016. április 18.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a kutatóközpont következő vándorszemináriumára, amelynek témája a

migráció és társadalmi-gazdasági összefüggései.

TOVÁBB >>>
Részletes program - Nemzetközi konferencia - Pécs, 2016. április 7-8.

A Regionális Kutatások Intézete New ideas and new generations of regional policy in Eastern Europe címmel konferenciát rendez. A részletes programterv a tovább feliratra kattintva érhető el.

TOVÁBB >>>
Falufejlesztési Díj Finta Istvánnak

A Falufejlesztési Társaság 2016. március 4-én Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjjal ismerte el Finta István, a Dunántúli Tudományos Osztály munkatársának szakmai teljesítményét.

TOVÁBB >>>
Sikeres tapasztalatcsere a szociális célú földhasználatról

2016. március 9-én Budapesten egész napos tapasztalatcserére került sor a földhasználatra épülő vidéki foglalkoztatási és fejlesztési programokról polgármesterek, gazdasági és civil szereplők, állami tisztviselők és kutatók között.

TOVÁBB >>>
Együttműködési megállapodást kötött az Orosz Tudományos Akadémia Közgazdasági és Ipari Termelésszervezési Intézete a Regionális Kutatások Intézetével

A megállapodást nemzetközi szeminárium keretében, 2016. március 4-én írta alá Pécsett a két intézet igazgatója.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2016. évi 1. száma

A tartalomból: tanulmányok, kitekintés, ténykép, könyvszemle, tudományos élet.

TOVÁBB >>>