Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

  • Magyar Tudományos Akadémia
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatói pályázatai
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

ÚSZT PÁLYÁZATOK

VEZETŐ HÍREINK
A Magyarországról külföldre irányuló migráció és hatásai vidéki társadalmakban
A Magyarországról külföldre irányuló migráció és hatásai vidéki társadalmakban

A Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály kutatói megkezdték a 2015 januárjától 2017. december végéig tartó „A Magyarországról külföldre irányuló migráció és hatásai vidéki társadalmakban” című OTKA-projekt megvalósítását. A hazánkból külföldre irányuló, elsősorban munkavállalási célú migráció az elmúlt években vált tömeges, bár mértékét és intenzitását tekintve regionális eltéréseket mutató jelenséggé. A kutatás során a migrációt kiváltó taszító és vonzó tényezőket, a migráns hálózatok szerepét, az egyéni, családi migrációs utak, pályák jellegzetességeit kívánják feltárni és értelmezni a kutatók. A migráció- és a vidékkutatás megközelítéseinek egybekapcsolásával és eredményeire támaszkodva arra keresik a választ, hogy a legfontosabb kibocsátó régiókban elhelyezkedő, hátrányos helyzetű vidéki térségekben a migráció milyen típusai jelennek meg, a migráció miként alakítja át az érintett egyének és családok megélhetési, boldogulási, mobilitási stratégiáit, értékrendjét és aspirációt. A kutatás alapkérdéseiről és jelentőségéről bővebb információ érhető el a tovább feliratra kattintva. Témavezető: Váradi Monika Mária.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Polarizáció–Függőség–Krízis – Eltérő térbeli válaszok c. jubileumi kötet
Megjelent a Polarizáció–Függőség–Krízis – Eltérő térbeli válaszok c. jubileumi kötet

Az intézet 40 éves Békéscsabai Kutatócsoportja – húsz éves hagyományt követve – rendezte meg 2013 novemberében az V. Alföld Kongresszust. A konferencia fókuszában ezúttal a válság, a függőség, a növekvő térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek problémaköre, illetve az ezekre adott/adható helyi és térségi válaszok álltak. Közös gondolkodásra, vitára vártuk a különböző szakmák, tudományterületek képviselőit, a döntéshozókat, és a civil szervezeteket is a következő témakörökben: Leszakadó társadalmi csoportok – periferizálódó terek; A gazdasági szereplők válaszai a válságra – A válság hatása a gazdasági szereplőkre; Sérülékenység és fenntarthatóság – növekedés, „jól-lét” és a jövő kockázatai a vidéki terekben. A konferencián elhangzott plenáris és szekció előadások tanulmányainak válogatását vehetik most kezükbe az olvasók, melyből képet kaphatunk a válság mélypontján épphogy túljutott nagyrégió társadalmi, gazdasági, területi folyamatairól és problémáiról. A kötet Nagy Erika és Nagy Gábor szerkesztésében jelent meg. Teljes terjedelmében letölthető.

TOVÁBB >>>
Regionális tudomány és területi kohézió
Regionális tudomány és területi kohézió

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete és az MTA Regionális Tudományi Bizottsága 2014. november 20-án konferenciát szervezett Regionális tudomány és területi kohézió címmel Budapesten. A tudományos ülés, megemlékezve az RKK 1984. évi megalapításáról, összegzést adott az európai regionális tudomány helyzetéről, kutatási irányzatairól, bemutatta a magyar regionális tudomány eredményeit és pozícióját az európai tudományos térben, kitérve a regionális tudomány felsőoktatási pozícióira, határon túli műhelyeinek eredményeire is. A konferencián elhangzott előadások elérhetők a tovább feliratra kattintva.

TOVÁBB >>>
Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetés Erdősi Ferencnek 80. születésnapja alkalmából
Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetés Erdősi Ferencnek 80. születésnapja alkalmából

Nemzeti ünnepünk alkalmából Erdősi Ferencnek, az MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztálya kutató professor emeritusának a közlekedés- és kommunikációföldrajz területén végzett több évtizedes iskolateremtő kutatói, oktatói és szakértői tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozták. Az elismerést a Magyar Tudományos Akadémia elnöke adta át 2014. augusztus 25-én. Erdősi Ferenc a kortárs magyar földrajz legnagyobb életművel rendelkező alakja. Életműve keretében megújította a magyar társadalomföldrajz térszemléletét, nemzetközileg elismert iskolát teremtett a közlekedés- és kommunikációföldrajz területén. Tudományos eredményeit többek között 16 önálló monográfiában, 3 társszerzős könyvben és 3 tankönyvben jelentette meg. Erdősi Ferenc 1967 óta a Dunántúli Tudományos Intézet (és jogutódjainak) kutatója.

TOVÁBB >>>
Horváth Gyula könyve a Routledge Kiadónál
Horváth Gyula könyve a Routledge Kiadónál

Spaces and Places in Central and Eastern Europe. Historical Trends and Perspectives címmel a brit Routledge Kiadónál megjelent Horváth Gyula könyve. A könyv a kelet- és közép-európai regionális átalakulás folyamatát elemzi. Bemutatja a térformáló erők történeti fejlődését, a területfejlesztési célok és intézmények változását a nemzeti politikákban és az Európai Unió strukturális politikájának hatásait. A könyv a területi fejlődés történeti meghatározottságának új elemeit tárja fel, és a decentralizált, autonóm regionális fejlesztéspolitika európai lehetőségeit tárgyalja.

TOVÁBB >>>
Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása
Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete 2013 áprilisa és 2014 júliusa között valósította meg az Államreform Operatív Program keretében a Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása c. kiemelt projektet. Ennek keretében áttekintésre került a közszolgáltatás-szervezés elméleti szakirodalma, a hazai szabályozási, szakpolitikai sajátosságok. Jelentős empíria gyűlt össze a hazai önkormányzatok közszolgáltatási sajátosságairól. A kutatás földrajzi értelemben kiterjedt az egész országra.

A települési kérdőíves felmérésben a települések 45,3%-a vett részt, a jegyzői kérdőíveket az önkormányzati hivatallal rendelkező települések 56,8%-a töltötte ki, és további 50 településen készült részletes esettanulmány. A vizsgálatokat kiegészítette egy országos reprezentatív mintás lakossági felmérés is. E tapasztalatok alapján kerültek összefoglalásra a jelenlegi helyzet legfontosabb jellemzői és fogalmazódtak meg javaslatok a szervezetfejlesztési, feladat-ellátási, finanszírozási és szervezési témakörökben a helyi önkormányzatok és a kormányzati szervek számára. A projekt megvalósítása során összegyűjtött adatállomány, információk elemzése birtokában modelljavaslat készült egy átfogó, országos nyilvántartást, tervezéstámogatást és folyamatos monitorozást biztosítani képes közszolgáltatási információs rendszerre. Az eredmények bemutatására szervezett szakmai zárókonferencia 100 fő részvételével zajlott le Pécsett, 2014. július 29-én. A nagy horderejű projekt kiterjedt partnerségben került végrehajtásra a Regionális Kutatások Intézete bázisán, amely interdiszciplináris felépítése, hálózati karaktere, helyi beágyazottsága alapján különösen alkalmasnak bizonyult az elemzések, empirikus kutatások lebonyolítására. Az intézet 60 munkatársa, szinte a teljes kollektíva részt vett a végrehajtásban. Bizonyos szakmai kompetenciák biztosítása, továbbá a visszacsatolás, tesztelés érdekében szükség volt külső szakértők (TÖOSZ, AAM Consulting Zrt., Humanswot Tanácsadó Kft., Fact Intézet, LRMI Helyi Obszervatórium Kft.) bevonására, továbbá a kormányzattal és az önkormányzatokkal való közvetlen kapcsolatok kiépítésére. A projekt eredményei a tovább feliratra kattintva érhetők el.

TOVÁBB >>>
AKTUALITÁSOK
Életút-interjú Beluszky Pállal

A Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály kutató professor emeritusával készült interjú első része a Socio.hu folyóirat 2015/1. számában jelent meg.

TOVÁBB >>>
KTE Irodalmi Díj Erdősi Ferencnek

A Közlekedéstudományi Egyesület elismerését harmadik alkalommal nyerte el Erdősi Ferenc, a díjazott tanulmány a Közlekedéstudományi Szemle 2014/2. számában jelent meg.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2015. évi 1. száma

Tematikus szám a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat együttműködése keretében megvalósult komplex vidékkutatási programról.

TOVÁBB >>>
Konferencia 2015. március 26-27.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk Pécsett, a Perspectives of Renewable Energy in the Danube Region c. nemzetközi konferencián.

TOVÁBB >>>
Beszámoló az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete 2014. évi tudományos tevékenységéről

A tartalomból: 2014. évi feladatok, kiemelkedő kutatási eredmények, tudomány és társadalom, hazai és nemzetközi kapcsolatok, elnyert pályázatok, jelentősebb publikációk.

TOVÁBB >>>
Prinz Gyula-díj Erdősi Ferencnek

A pécsi földrajzi tudományos műhely megalapítójának emlékére rendezett ünnepségen 2015. január 28-án Prinz Gyula-díjat vehetett át Erdősi Ferenc kutató professor emeritus kiemelkedő kutatói és oktatói munkássága elismeréseként.

TOVÁBB >>>
Könyvbemutatók – Győr, 2015. január 30.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Győri Járműipari Körzet c. kutatás két zárókötetének (Városfejlődési trendek és állami szerepek; A gazdaságszerkezet és vonzáskörzet alakulása) bemutatójára.

TOVÁBB >>>
Recenzió a Regional Studies-ban

A Dunántúli Tudományos Intézet alapításának 70. évfordulója alkalmából készült angol nyelvű kötetről Hans-Joachim Bürkner professzor közölt recenziót.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA KRTK pályázatot hirdet a Regionális Kutatások Intézete igazgató beosztásának ellátására. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 9.

TOVÁBB >>>
Czirfusz Márton: Gazdaságföldrajz. Jegyzet oktatóknak és hallgatóknak

A mű harminc leckében nyújt segítséget a tanórák megtervezéséhez, a hallottak értelmezéséhez, a tananyag elmélyítéséhez és nem utolsósorban a kritikai gondolkodás fejlesztéséhez. A kötet ingyenesen letölthető.

TOVÁBB >>>
Bodor Ákos megvédte doktori értekezését

2014. december 9-én Bodor Ákos, a Dunántúli Tudományos Osztály kutatója summa cum laude minősítéssel védte meg az Innovációs szakemberek viszonyulásai az innováció mikro- és makrotársadalmi kontextusához című dolgozatát a PTE Interdiszciplináris Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
Elhunyt Kocsis Zsolt

2014. december 7-én, 49 éves korában elhunyt Kocsis Zsolt, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ egyetemi docense. Kocsis Zsolt 1989–1999 között az MTA RKK NYUTI Vas Megyei Kutatócsoportjának munkatársa volt.

TOVÁBB >>>