Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Külső Tanácsadó Testület

 

Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Külső Tanácsadó Testülete (2017–)
 

Elnök:
 
VARGA Attila
az MTA doktora (közgazdaságtudomány), egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete
 
Tagok:
 
BENEDEK József
PhD (földrajztudomány), az MTA külső tagja, egyetemi tanár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Kar

Bruno DALLAGO
PhD (közgazdaságtudomány), egyetemi tanár, University of Trento, Department of Economics and Management

Julius HORVATH
PhD (közgazdaságtudomány), egyetemi tanár, Central European University Department of Economics

Michael LANDESMANN
PhD (közgazdaságtudomány), egyetemi tanár, Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW)

TASNÁDI Attila
az MTA doktora, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Matematikai Tanszék

VÖRÖS József
az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdaságmódszertan Intézet
 

 

Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Külső Tanácsadó Testülete (2012–2016)
 

Elnök:
 
VARGA Attila
az MTA doktora (közgazdaságtudomány), egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete
 
Tagok:
 
BENEDEK József
PhD (földrajztudomány), az MTA külső tagja, egyetemi tanár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Kar

Paul Gregory HARE
PhD (közgazdaságtudomány), professor emeritus, Heriot-Watt University Department of Accountancy Economics and Finance

Julius HORVATH
PhD (közgazdaságtudomány), egyetemi tanár, Central European University Department of Economics

NEMES NAGY József
az MTA doktora (regionális tudomány), egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Regionális Tudományi Tanszék

TÓTH István György
PhD (közgazdaságtudomány), egyetemi magántanár, vezérigazgató, TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt.

VÖRÖS József
az MTA doktora (közgazdaságtudomány), egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdaságmódszertan Intézet
 
A tanácsadó testület tevékenysége
 • A kutatóközpont és intézetei munkáját, felügyeletét külső tanácsadó testület segíti, az MTAtv.-ben és az MTA Alapszabályában meghatározott feladatkörében eljárva.
 • A testület a hazai és külföldi tudományos közösségek tekintélyes tagjaiból áll. Létszámát, összetételét és működését az MTA Alapszabálya határozza meg, működésére az MTA Ügyrendjében, illetve a testület saját ügyrendjében foglaltak irányadók. Tagjainak felkéréséről és felmentéséről az MTA elnöke gondoskodik, az MTA Alapszabályában rögzített eljárás alapján.
 • A testület figyelemmel kíséri a kutatóközpont munkáját, tanácsaival segíti terveinek kialakítását, az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának felkérésére rendszeresen közreműködik a kutatóközpont munkájának elemzésében, értékelésében.
 • A testület jogosult az elemzéshez, állásfoglalásához, véleményalkotásához szükséges minden információt bekérni. A működéséhez és kihelyezett üléséhez szükséges feltételek biztosításáról a főigazgatónak kell gondoskodnia.
   

Az MTA Regionális Kutatások Központja Külső Tanácsadó Testülete (2009–2011)

Elnök:
 
GRANASZTÓI György
az MTA doktora, professor emeritus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Atelier Európai Társadalomtudomány és Historiográfia Tanszék
 
Tagok:
 
GÁBRITY MOLNÁR Irén
PhD, egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem Közgazdaság-tudományi Kar (Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski Fakultet)
 
PALÁNKAI Tibor
az MTA rendes tagja, professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaság-tudományi Kar
 
SZALÓ Péter
területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár, Belügyminisztérium
 
VINCZE Mária
PhD, egyetemi tanár, Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor)
 
A tanácsadó testület tevékenysége
 • Figyelemmel kíséri az intézet munkáját, és tanácsaival segíti terveinek kialakítását.
 • Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának felkérésére minden évben értékeli az intézet jelentését, és háromévente részletes elemzést készít az intézet munkájáról, továbbá értékeli az intézet fejlesztési tervét.
 • Évente legalább egyszer ülésezik (egyéb üléseit informatikai eszközök közvetítésével is megtarthatja, és határozatait elektronikus levelezés útján is meghozhatja).
 • Megbízatása hároméves időtartama alatt legalább egy alkalommal az intézetben tart kihelyezett ülést.
 • Határozatához az összes tag több mint a felének egybehangzó szavazata szükséges.
 • Maga határozza meg ügyrendjét, és jogosult az értékeléshez, állásfoglaláshoz, véleményalkotáshoz szükséges minden információt bekérni az adott intézettől.
 • Nem lehet a külső tanácsadó testület tagja az, aki ezen időtartam alatt az intézettel közalkalmazotti vagy munkajogviszonyban áll.
 • A külföldi tagok az üléseken való részvételük miatti magyarországi látogatásaikon költségtérítésben részesülnek. A külső tanácsadó testület működésének költségei az intézetet terhelik.
   

Az MTA Regionális Kutatások Központja korábbi (2009-ig fennálló) tudományos tanácsának elnöke volt:

ENYEDI György
az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor
 

Az MTA Regionális Kutatások Központja korábbi tudományos tanácsának tagjai voltak:

BENEDEK József
PhD, egyetemi tanár, Babeş–Bolyai Tudományegyetem
 
LÁNG István
az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor
 
MÉSZÁROS Rezső
az MTA rendes tagja, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem
 
NAGY János
az MTA doktora, intézetigazgató egyetemi tanár, Debreceni Egyetem
 
PALÁNKAI Tibor
az MTA rendes tagja, professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem
 
SZALÓ Péter
területfejlesztésért és építésügyért felelős szakállamtitkár, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
 
TÖRÖK Ádám
az MTA rendes tagja, egyetemi tanár, Pannon Egyetem
 

Az MTA Regionális Kutatások Központja korábbi tudományos tanácsának elhunyt tagjai:

BARTKE István (1930–2009)
A közgazdaság-tudomány doktora, ny. tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár
 
EHRLICH Éva (1932–2009)
A közgazdaság-tudomány doktora, tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár, MTA Világgazdasági Kutatóintézet
 
KOVÁCS Géza (1928–2009)
A közgazdaság-tudomány doktora, professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem