KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön

 

 

A HATÁRMENTISÉG KÉRDŐJELEI AZ ÉSZAK-ALFÖLDÖN
 
Szerkesztette::
Baranyi Béla
 
Pécs : MTA Regionális Kutatások Központja
 
2001
 
368 oldal
 
ISBN 963 9052 20 5

 

A határmentiség és a határon átnyúló kapcsolatok kutatásának időszerűsége ma már több mint nyilvánvaló, különös tekintettel a jelenben zajló európai integrációs folyamatokra. A kérdéskör aktualitását növeli, hogy az európai egyűttműködést és egyesülést a múltból öröklött terűleti-etnikai problémák nehezítik Közép-Kelet-Európa politikai államhatárai mentén. A globalizációs és integrációs tendenciák jelentős akadályai azok, a főként a rendszerváltó kelet-európai országokat övező határszakaszok, amelyek mentén rendezetlen gazdasági-társadalmi-etnikai kérdések halmozódtak fel mind a mai napig. Aligha véletlen, hogy ma már egyre több kutató és tudományos műhely foglalkozik a határmentiség és a határon átnyúló kapcsolatok kutatásával. Az MTA Regionális Kutatások Központja Nyugatmagyarországi Tudományos Intézetében több mint tíz esztendeje kezdődtek meg a határ menti egyűttműködésekkel foglalkozó kutatások, főként az osztrák-magyar, s részben a magyar-szlovák kapcsolatok elemzése céljából.

De eredményes feldolgozások születtek az ország többi határtérségében is, az MTA RKK Dunántúli Tudományos lntézetében, az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztályán és Debreceni Csoportjában.

Az elmúlt évek örvendetesen gyarapodó szakirodalma összességében ma már egyre inkább azt a modem felfogást képviseli, hogy a határ menti fekvés a társadalmi-gazdasági fejlődést illetően, önmagában nem jelent szűkségszerű hátrányt, sőt számos esetben (pl. Nyugat-Európában) kifejezetten előnyös is lehet. Úgy tűnik, hogy ez az álláspont lassan-lassan kiterjeszthető a volt szocialista országok államhatárai mentén kialakuló, erősödő kapcsolatokra és egyűttműködésre, különösen ami a jövőt illeti. Ezt a felfogást kívánják alátámasztani a határkutatásokban jártas, népes szerzőgárda (Balcsók István, Baranyi Béla, Csordás László, Dancs László, Grasselli Gábor, Kovács Csaba, Mező Barna, Nagy Imre, Süli-Zakar István és Szarvák Tibor) tanulmányai is. Északkelet-Magyarország magyar-román és magyar-ukrán határtérségei tudományos vizsgálatának eredményeit reprezentáló jelenlegi kötet remélhetően hasznos szakmai információkkal és tanulságokkal szolgál majd minden érdeklődő számára.

 

Kapcsolódó fileok