KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Közelítések: A határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén

 

 


 

KÖZELÍTÉSEK: A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KUTATÁSOK ÉS A MEZŐGAZDASÁG  REGIONÁLIS KÉRDÉSEI AZ EURÓPAI UNIÓ KELETI PEREMÉN
 
Szekesztette:
Baranyi Béla
 
Debrecen
 
 MTA Regionális Kutatások Központja
 
2005
 
569 oldal
 
ISBN 963 9002 50 7

 


Fél évtizede immár annak, hogy a magyar tudományosság két fontos intézménye, az MTA Regionális Kutatások Központja (MTA RKK) és a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum (DE ATC) között a területi (regionális), valamint az agrár- és vidékfejlesztési tudományok kapcsolatainak szorosabbra fűzése céljából 2001 májusában példaértékű együttműködési megállapodás aláírására került sor. Az elméleti és módszertani szempontokból egymáshoz számos területen szoros szálakkal kötődő két tudományterület képviselői - eleget téve az európai uniós kihívásoknak - szövetkeztek annak érdekében, hogy a modern regionalizáció és regionalizmus szemszögéből még sokoldalúbban tudják elvégezni tudományos igényű vizsgálataikat, mindenekelőtt az északkelet-magyarországi térségre vonatkozóan, közelebbről pedig az Észak-alföldi régió terület- és vidékfejlesztési kutatási témákban, különös tekintettel a határmentiséget, a határon átnyúló kapcsolatokat, a külső- és a belső perifériákat és az agrárgazdálkodás számos sajátosságát illetően.

Az utóbbiak szellemében a közös kutatómunka átfogja az agrárvertikum valamennyi területét, miután a DE ATC az országos prioritások mellett különösen hangsúlyt fektet a regionális problémák megoldására, amelyet a kelet-magyarországi régiók elmaradottsága és az ország fejlettebb térségeihez való felzárkóztatásának az igénye különösképpen indokol. Részben ezért is bővítette a korábbi Földművelési Tanszék a profilját, s ennek jegyében jött létre a Földművelési és Területfejlesztési Tanszék, illetve a tanszékhez szorosan kapcsolódva az önálló MTA-DE Földműveléstani és Területfejlesztési Kutatócsoportja. A DE-ATC alapvető törekvéseinek megfelelően jelentős szakmai, infrastrukturális és szellemi bázisára támaszkodva érthető módon elsősorban Kelet-Magyarország, illetve szúrégiója, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megye felemelkedését szolgáló agrárstruktúrák és vidékfejlesztési programok kidolgozásában és azok megoldásában kíván részt venni.

Hasonló törekvések vezérlik az immár több mint két évtizedes múltra visszatekintő MTA RKK kutatóhálózatát, amelynek stratégiai céljai között prioritást élvez a terület- és településfejlesztés hosszú távú hazai és nemzetközi folyamatainak, a globalizálódó (európai, euroregionális, kelet-közép-európai és hazai) térstruktúráknak, munkamegosztási és foglalkoztatási viszonyainak, intézményrendszereinek és eszközeinek interdiszciplináris alapkutatási vizsgálatát a magyar regionális fejlesztési és az európai integrációs csatlakozási lések megalapozása, terület- és településfejlesztési szakemberek képzése és vábbképzése. A kapcsolatépítésben az MTA RKK részéről meghatározó szerepet játszik a kutatóhálózat Debreceni Osztálya, amely a hatékonya) működés érdekében is a DE ATC területén nyert elhelyezést.

A két nagy intézmény alap- és alkalmazotti kutatásainak a hasonósága alapozta meg azt az együttműködést, amelynek egyre hatékonyabbá és tartalmasabbá tétele érdekében a szoros kapcsolatokat ápoló felek már eddig is számos lépést tettek az intézményközi kapcsolatok feltételrendszerének a javítása, illetve továbbfejlesztése érdekében. Ez az együttműködés kiterjed számos közös kutatási program megvalósítására, konferenciák rendezésére, kiadványok megjelentetésére, operatív és szakértői munkacsoportok létrehozására, a már érintett tudományos témákhoz kapcsolódó graduális és posztgraduális oktatásra, PhD valamint közös pályázatok benyújtására és kimunkálására a tudomány különböző területein. A két tudományágazat szorosra fűzött kapcsolatától a gazdasági tér működési sajátosságainak alaposabb megismerését és az eredmények hatékonyabb alkalmazását is remélik az együttműködő felek.

A gyümölcsöző együttműködés egyik fontos állomása volt az a nagyszabású közös konferencia, amely a két nagy tudományos és felsőoktatási intézmény, az MTA RKK és a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, illetve a két intézmény egy-egy tudományos műhelye, az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya és az MTA-DE Földművelési és Területfejlesztési Kutatócsoportja szervezésében valósult meg 2005 novemberében. A tanulmánykötet címével azonos elnevezésű konferencián tapasztalt és - örvendetesen nagy számban - tehetséges fiatal kutatók részéről elhangzott, majd tanulmánnyá formált és kötetbe szerkesztett előadások a határon átnyúló kapcsolatok kilátásait és a mezőgazdaság regionális kérdéseit vizsgálják az Európai Unió keleti szélén elhelyezkedő határ menti térségekben és az Észak-alföldi régióban. Az akár szimbolikusnak tekinthető összefoglaló cím, a „Közelítések" önmagában kifejezi - s nemcsak jelképesen, hanem mint a kötet tartalmas tanulmányai bizonyíték formában is - azt a nemes szándékot, amely az MTA RKK és a DE ATC között létrejött együttműködés létjogosultságát bizonyítja. .
 

Kapcsolódó fileok