KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

EGYÉB MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Környezetipar, újraiparosítás és regionalitás Magyarországon

 

 

 
KÖRNYEZETIPAR, ÚJRAIPAROSÍTÁS ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON
 
Szerkesztette:
Baranyi Béla
Fodor István

Pécs
 
MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete
 
2012
 
365 oldal

ISBN 978 963 9899 48 3

 

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja koordinálásá­ban, a témával régtől fogva tudományos mély­séggel foglal­kozó kutatók néhány éve egy angol nyelvű tanul­mánykötet köz­rea­dására vállal­koztak, amely a környe­zetipar szerepét elemezte a régiók lehetsé­ges újraiparo­sításában és fenntartható gazdaság­fejlesztés alakításá­ban. A 2009-ben megjelent The Role of Environmental Industry in the Regional Reindustrialisation in Hungary című tanulmánykötet szerkesztői és a széle­s szakmai körökből verbuválódott szerzői tekintettel voltak arra a körül­ményre, hogy a környe­zet­iparba tartozik minden olyan termelő tevékenység, amely a hatékony megelő­zést szavatoló tiszta tech­nológiákkal, szennyezés-keze­lési eljárá­sokkal és a termé­szet­barát erőforrás-fel­hasz­nálás lehe­tőségeivel foglal­kozik. A könyv angol nyelvű változata és jelen­legi bővített kiadása egyaránt a környezet­ipar magyaror­szági sajátosságait és az újraiparosításban játszott lehetőségeit mu­tatják be, egy-egy fejezettel kitérve az iparág különböző szegmenseire és regioná­lis összefüggése­ire. Az olvasók kezébe kerülő mostani magyar nyelvű ki­adás azonban már nem egysze­rűen csak a koráb­ban köz­readott angol nyelvű tanul­mányok több­ségét tartalmazza, hanem részben átdolgo­zott és bővített kötet közrea­dását tette lehetővé. Az újabb szak­mai erőfe­szítések ered­ménye­ként, az ismert szakemberek és tehetséges fiatal kutatók köz­reműködé­sé­vel született tanulmánykötet jelentős mér­tékben hozzájárulhat a ma­gyar régiók újraiparosítá­sával kapcsolatos el­képzelé­sek szakmai megala­pozásához és meg­valósításához, nem utolsó sorban pedig a környe­zetiparral ös­szefüggő tudo­má­nyos ered­mények meg­ismerte­téséhez is. A fentiek előrebocsátá­sával ajánljuk a könyvet a téma elmé­leti és gyakorlati kérdései­vel fog­lalkozó szakem­berek, va­la­mint az érdeklődők széle­sebb körének a figyel­mébe.